Home » Nieuw tramspoor nodig langs Scheveningseweg

Nieuw tramspoor nodig langs Scheveningseweg

De Scheveningseweg is 351 jaar geleden aangelegd op voorstel van Constantijn Huygens. Dwars door de jonge duinen die toen ’s Graven Wildernisse genoemd werden. De weg werd omlijst met acht rijen bomen en een stuif­dijk. Dat laatste om te verhinderen dat het zand uit die Wildernisse de weg weer onbruikbaar maakte. In die tijd een wereldwonder, het Scheveningse Muzee wijdde er vorig jaar een tentoonstelling aan.

Sindsdien is er veel veranderd. De weg loopt niet meer door kaal duinlandschap maar heeft aan weerszijden bos. Langs de Scheveningseweg staan nog bomen die de oorlog hebben overleefd.

De reconstructie van 1989 moet opnieuw
Toen 27 jaar geleden de Haagse wethouders René Vlaanderen en Jack Verduyn Lunel een zwerfkei ont­hulden ter herinnering aan de reconstructie van de Scheveningseweg, was de hele gemeente apetrots. Met grote machines van boomverzorger Copijn was een lange rij forse kastanjes geplant die in de plaats kwamen van zieke iepen. Op het stuk tussen Telders­weg en Badhuisstraat kwamen grote lindes. Er werden er zelfs twintig uit het Utrechtse Odijk gehaald, daar stonden ze rond de kerk. In totaal 280 nieuwe bomen. Met de toenmalige nieuwe poerenconstructie dacht men dat voortaan de rails konden worden vervan­gen zonder bomen te hoeven kappen. De HTM was er toen zo trots op, dat men deze oplossing toonde op de Leipziger Messe. Maar helaas blijkt dat ook deze poeren niet het eeuwige leven hebben. Ze zijn verzakt en verschoven. De HTM meldt dat indien de construc­tie niet wordt vervangen ook de huidige tramstellen na 2017 niet meer kunnen rijden. HTM en gemeente hebben daarom voorgesteld dezelfde constructie te gaan gebruiken als langs de Koninginnegracht. Om de karakteristieke bomenrij langs de rijbaan te behouden kunnen de rails opschuiven richting fietspad. Maar daardoor sneuvelen wel een aantal monumentale lin­des en beuken in de tweede bomenrij. Daar komt nog bij dat veel van de kastanjes langs de rijbaan last heb­ben van de kastanjebloedingsziekte. Een aantal moest al worden gekapt en is vervangen door lindes. Volgens onderzoek zijn er in totaal slechts 23 van de 139 niet aangetast en in goede conditie.

De denktank aan de slag
De gemeente heeft een denktankgroep bijeen gevraagd waarin vertegenwoordigers van belangen­groepen zitting hebben: vijf bewonersorganisaties, AVN, Fietsersbond, ‘Behoud Scheveningse Bosjes’, ROVER en SOS-Den Haag . In totaal zijn er elf verte­genwoordigers.
Vragen die nu voorliggen zijn:

  • “Hoe kunnen zoveel mogelijk bomen en groen behouden blijven?”
  • “Bestaat er ook een meest boomvriendelijke con­structie?”
  •  “Hoe zou de weg er na reconstructie uit moeten zien”?
  • “Met welke soort bomen?”

Voor de AVN nemen Bas Steenks en Caroline de Jong beurtelings deel. Uitgangspunten van de AVN zijn:

  • Dat er zo veel mogelijk (oude) bomen en groen moeten blijven staan,
  • Behoud van de historische kenmerken van de weg (bomenrijen, rijbaan even breed of smaller en van baksteen)
  • Behoud en waar mogelijk verbetering van eco­logische verbindingen over de weg van het bio-diverse Sorghvliet naar de Scheveningse bosjes en vice versa.

Eind mei was de groep al twee keer bijeen geweest. Er zullen nog enkele sessies volgen.