Home » Madurodam en de uitbreidingsplannen

Madurodam en de uitbreidingsplannen

In september 2015 kondigt de directie van Madurodam aan ambitieuze uitbreidingsplannen te hebben in de richting van het achterliggende bos. Dit bos heeft een oppervlak van ca 4,5 hectare, behoort tot het beschermd stadsgezicht en maakt deel uit van de stedelijke groene hoofdstructuur. Veel Hagenaars zijn het er niet mee eens dit bos op te offeren, temeer omdat Madurodam twintig jaar geleden ook al in het groen heeft uitgebreid.

Madurodam voert als reden aan dat de bezoekersaantallen stagneren waardoor het voortbestaan van het ministadje wordt bedreigd. Door uitbreiding kan zij haar bezoekers meer attracties bieden, ook in de vorm van overdekte slechtweer-accommodatie, waardoor de aantrekkelijkheid voor een langer bezoek wordt vergroot. De gemeente Den Haag stelt randvoorwaarden. Eén daarvan is dat omwonenden en belangenorganisaties, waaronder de AVN, gehoord moeten worden. Daarop stelt Madurodam een klankbordgroep samen om over de plannen te discussiëren.

Al snel wordt duidelijk dat niemand bereid is dit bosareaal op te geven ten gunste van het attractiepark. In de daarop volgende discussies met Madurodam wordt vanuit de groep geopperd dat een strook bos van 75 meter breedte misschien voldoende zou zijn om de ecologische verbinding in stand te houden. Prompt beschouwt Madurodam deze opmerking als een concessie en maakt een nieuw plan waarbij niet meer dan 1,6 hectare bos zou verdwijnen. Dit verlies van bos wordt door de klankbordgroep ook niet acceptabel geacht. Er ontstaat nu een patstelling.

Inventarisatie van natuurwaarden
De AVN heeft inmiddels niet stil gezeten en brengt de natuurwaarden van het bos in beeld. Zo blijkt dat er niet minder dan 36 soorten vogels broeden en het bos een zeer gevarieerde opbouw van vegetatie heeft. De AVN maakt daarop een aansprekende brochure over dit stuk Scheveningse Bos. In augustus 2016 wordt deze brochure breed verspreid en tevens gepresenteerd aan Madurodam en een maand later aan wethouder Revis. Aldus wordt met feiten aangetoond waarom de AVN tegen dit grote uitbreidingsplan is. Ook tijdens de bewonersbijeenkomst van 27 november 2016 bij Madurodam presenteert de AVN haar bevindingen over de kwaliteiten van het bos. De pers is daarbij aanwezig en SBS 6 maakt er ’s avonds landelijk nieuws van.

Krimpende plannen
Een belangrijk effect van dit rapport is dat Madurodam meer begrip krijgt voor de natuurwaarde van het bos. De directie krimpt haar aanvankelijke plan verder in tot 0,9 hectare en na verder overleg wordt dat nog teruggebracht tot 0,7 hectare. Volgens Madurodam is dit het absolute minimum dat nodig is voor de paviljoens. De meerderheid van de klankbordgroep heeft begrip voor de noodzaak van een nieuwe toeristische impuls. Een compromis lijkt nu nabij: Madurodam laat een groot deel van haar uitbreidingsplannen achterwege en de meerderheid van de klankbordgroep kan leven met een klein offer in de bosrand.

Vanuit de klankbordgroep komen nog wel suggesties voor aanleg van een ondergrondse  uitbreiding op eigen terrein, onder het Teldersviaduct of op het voorplein. Die suggesties missen echter financiële haalbaarheid of zijn technisch niet mogelijk, maar het brengt wel het idee naar voren om de paviljoens op maaiveld in te graven/te verzinken, waarmee de hoogte beperkt kan blijven. Een onhaalbaar idee wordt dan toch haalbaar.


Meedenken voor behoud natuurwaarde
Voor de AVN wordt het tijd om oplossingsgericht mee te denken ten gunste van de natuur.
Indien de nieuwe paviljoens met hun rug naar het bos worden gebouwd moet het technisch heel goed mogelijk zijn om een boszoom van struiken op het dak aan te leggen. Er ontstaat dan een bloeiende zoomvegetatie waar heel veel vogels, vlinders en bijen op afkomen. Madurodam scoort dan ook nog eens een primeur in Den Haag met ‘natuur-inclusief bouwen’, een nieuwe trend die in stedelijk gebied meer natuur in de stad moet brengen. De boomgrens verschuift dan naar het Olifantenpad. Bloeiende inheemse struiken op het dak dragen zelfs bij aan een ecologische verbetering. Bos is immers meer dan bomen alleen.
Voor behoud van de kwaliteit van het “Madurodambos” is rust en behoud van een zo groot mogelijke oppervlakte bos belangrijk. Reden waarom de AVN ook aandringt op een definitieve en natuurvriendelijke afscheiding tussen bos en Madurodam. Overlast vanuit Madurodam qua lawaai, licht en betreding moet voorkomen worden.

Oordeel bij gemeenteraad
Het eindoordeel over deze uitbreidingsmogelijkheden ligt echter niet bij de AVN of de klankbordgroep, maar bij de gemeenteraad. Wel hebben de leden van de klankbordgroep alvast bedongen dat Madurodam hierna nooit meer richting bos zal uitbreiden. In een nader op te stellen convenant zal dat dwingend worden vastgelegd.

Zodra meer bekend is over het standpunt van de gemeente en/of het uitbreidingsplan groen licht krijgt, is het zaak om het project met ecologisch advies te begeleiden. De AVN heeft daarvoor de kennis en kunde in huis.