Home » Land van Ons

Land van Ons

Land van Ons is een burgercoöperatie die ernaar streeft om landbouwgrond aan te kopen om de biodiversiteit te bevorderen zonder de landbouwfunctie te verliezen. Het initiatief is ontstaan vanuit de erkenning dat landbouwgrond een belangrijk deel van het Nederlandse landschap uitmaakt en essentieel is voor de biodiversiteit, voedselvoorziening en onze leefbaarheid.

S. Verhagen

 

Land van Ons streeft ernaar om in elke provincie van Nederland grond aan te kopen. Hierdoor wordt de impact van het initiatief verspreid over het hele land.

 

Democratisch bestuurde burgercoöperatie
De coöperatie heeft in 3 jaar tijd 20 percelen boerenland aangekocht. Het totale oppervlak daarvan is ruim driehonderd hectare. Op alle percelen is men aan de slag gegaan met het bevorderen van de biodiversiteit. De driehonderd hectare land wordt door boeren beheerd die een stuk grond van Land van Ons pachten. Om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten worden vrijwilligers ingezet bij verschillende taken zoals het planten van bomen en struiken, het monitoren van planten- en diersoorten en het organiseren van educatieve evenementen.

 

Als burgercoöperatie heeft Land van Ons een democratisch bestuurssysteem waarbij elke coöperant, ongeacht de hoogte van de inleg, evenveel invloed heeft. Dit benadrukt de gelijkheid en participatie van alle leden in het besluitvormingsproces.

 

Land van Ons in Wassenaar
Na een 20 jaar durende controverse tussen overheden en de eigenaar van een handelskwekerij, is er uiteindelijk een akkoord bereikt voor uitkoop. Omdat het hier gaat om landbouwgrond op een gunstige locatie toont Land van Ons interesse om de grond te kopen, maar kan dit niet geheel op eigen kracht. Doordat direct aanwonenden, die niet wilden dat er een villapark op het terrein zou komen, Land van Ons met donaties ondersteunden kon het perceel aangekocht worden. Voor alle partijen is dit een goede uitkomst. Ook voor de provincie en de gemeente die zo dit gebied open kunnen houden.

 

Op 29 juni 2022 heeft Land van Ons het eerste stuk grond verworven aan de Rijksstraatweg 601 in Wassenaar. Op 1 september 2023 werd ook de eigendom van het kwekerijgedeelte van het perceel (3,6 hectare) en van een ter plaatse aanwezige loods overgedragen, waarmee de totale oppervlakte van de verworven grond in Wassenaar bijna zeven hectare bedraagt.

 

Pachter Erwin de Jong
In 2022 heeft Land van Ons een perceelteam samengesteld en een pachter aangetrokken om het beheer van de grond op zich te nemen.

 

Die pachter is Erwin de Jong. Hij heeft een opleiding in de permacultuur maar wil met het land in Wassenaar een andere kant op. Zijn ambitie is om de biodiversiteit op het perceel te vergroten. Verder hecht hij belang aan het betrekken van omwonenden bij zijn activiteiten, door te laten zien dat groente- en fruitteelt ook lokaal, seizoensgebonden en duurzaam kan zijn. Daarvoor heeft hij ook contact met de Internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum om met maatschappelijke stages jonge mensen bewust te maken van biodiversiteit in hun leefomgeving.
Sabine Velders en haar betrokkenheid bij Land van Ons.

 

Sabine Velders is lid van het perceelteam en coördinator van de biodiversiteitsmetingen op het perceel in Wassenaar. Sabine heeft biopharmaceutische wetenschappen gestudeerd in Leiden. Na haar studie heeft zij bij een aantal farmaceutische bedrijven gewerkt waar zij o.a. verantwoordelijk was voor het indienen van vergunningsaanvragen voor geneesmiddelen.

 

Sabine: “ik volgde Land van Ons sinds de oprichting en hun uitgangspunt waarbij iedereen een stukje grond kon kopen, niet voor financieel gewin, maar voor het vergroten van de biodiversiteit. Uiteindelijk heb ik wat vierkante meters ingekocht en ben ik betrokken geraakt”.

 

Momenteel volgt zij een opleiding biologisch-dynamische stadslandbouw aan de Warmonderhof in Dronten. Inmiddels is zij in het laatste jaar van de tweejarige beroepsbegeleidende leerweg en loopt stage op de op het terrein in Wassenaar gevestigde tuinderij WIJdehorst van Land van Ons. In juni hoopt zij haar opleiding af te ronden.

 

Plannen
Wat doet het perceelteam? Het perceelteam heeft als hoofdtaak het bewaken van de biodiversiteit op het perceel. Verder moet het team de bekendheid en betrokkenheid met Land van Ons vergroten en overlegt het met de pachter over wat wel of niet kan. Belangrijk hierbij is het vinden van een balans tussen biodiversiteit en de financiële doelen van de pachter.

 

Op WIJdehorst worden groenten geteeld voor de verkoop en staan ook veel fruitstruiken in potten. Daarnaast zullen er bloemen geteeld worden, niet alleen voor verkoopdoeleinden, maar ook om insecten en bijen aan te trekken. Vorig jaar heeft het team geëxperimenteerd met het telen van aardappels, knoflook en uien. Sabine: “We merken dat zowel bezoekers, vrijwilligers als starters van een voedselbos de weg naar ons weten te vinden”.

 

Zo ook de stichting ‘Meer Bomen Nu’, die zich inzet om kansloze bomen elders een nieuwe kans te geven. Met behulp van vrijwilligers worden zaailingen van zwarte elzen geoogst, die vervolgens beschikbaar worden gesteld aan mensen die een voedselbos willen beginnen. Elzen worden niet gegeten, maar in een voedselbos vaak aangeplant voor de fixatie van stikstof.

 

Als coördinator biodiversiteit organiseert Sabine tellingen en metingen samen met diverse deskundigen. Zo worden insecten, vogels, wormen, planten en het waterleven in kaart gebracht. Land van Ons heeft in samenwerking met andere onderzoeksinstellingen en universiteiten een monitoringsysteem om de biodiversiteit op het perceel te volgen.

 

Pareltjes
Voor Sabine zijn de pareltjes van het terrein de vlinders, salamanders, kikkers, de vogels, en ook de zwanenbloem, een teken van schoon water. Op de vraag wat haar passie is, antwoordt Sabine: “Mijn passie is om bij te dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland en het bevorderen van meer insecten. Zonder insecten zouden planten niet worden bestoven en zouden wij minder voedsel kunnen oogsten. Dit zou onze voedselvoorziening in gevaar brengen. Op dit perceel laten we mensen zien waarom wij hiervoor hebben gekozen en wij streven naar het behalen van een Skal-certificaat. Dat is een certificaat waarmee we kunnen aantonen dat wij op biologische wijze telen”.

 

Tot slot
Sabine zou graag een groter enthousiasme en actieve betrokkenheid van de gemeente Wassenaar bij dit initiatief zien. Zij hoopt dat de gemeente blij is met het werk van Land van Ons en tuinderij WIJdehorst en het zoveel mogelijk zal ondersteunen. Intussen zetten pachters en vrijwilligers zich vol goede moed in voor het bewerkstelligen van een duurzame toekomst vol groei, biodiversiteit en gemeenschapszin.