Home » Go’s en no-go’s voor Westbroekpark en Scheveningse Bosjes

Go’s en no-go’s voor Westbroekpark en Scheveningse Bosjes

Heeft u zich aangemeld voor een van de stadsgesprekken over de Scheve­ningse Bosjes en het Westbroekpark? Dat kon tot 5 september. Als u er niet bij kunt zijn,kunt u tot 17oktober ook digitaal meepraten.We hopen dat velen van u dat doen, zoals ook veel AVN leden dit jaar hebben gereageerd op de eerste plannen voor het Internationaal Park.

Tijdens deze stadsgesprekken – de organi­satoren noemen het ‘Stadslabs’- inven­tariseert de gemeente vanuit heel Den Haag wensen en ideeën voor de toekomst van de twee groengebieden. Met die uitkomst krijgt een kleinere denktankgroep opdracht om de ideeën verder uit te werken tot een toekomst­visie voor bos en park. Ieder Stadslab kiest een vertegenwoordiger voor de Denktank. We den­ken dat het beter is om vertegenwoordigers te kiezen uit de groene organisaties of wijkvereni­gingen want die hebben communicatiemidde­len om contact te houden met hun achterban. De gemeente wil immers dat het plan van de Denktank op brede steun van Hagenaars kan rekenen. De centrale vraag is hoe we de groen­gebieden, met behoud van eigen karakter, aan­trekkelijk kunnen maken en houden en beter met elkaar kunnen verbinden.

Waar gaat u voor kiezen?
Als je de 3200 reacties op de plannen voor het ‘Internationaal Park’ bekijkt, blijkt dat de meeste mensen de Scheveningse Bosjes vooral willen behouden zoals ze zijn. Wethouder Revis wil nu weten of er steun is voor de oorspron­kelijke doelen voor de Parkvisie Internationale zone: Het eerste doel is de cultuurhistorische en eco­logische waarden behouden. Daar zijn we het roerend mee eens. Het grootste probleem is wat daarna in de visie staat: “De gemeente regisseert op hoofdlijnen en faciliteert nieuwe initiatieven”. Dat bete­kent dat er nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden. Welke nieuwe initiatieven moeten er komen in bosjes en park? Veel van de ideeën uit het vorige plan zijn afgewezen. De gemeente zegt met een schone lei te willen beginnen. Toch wordt geschreven dat de ideeën uit het oude plan opnieuw op tafel mogen komen in de Stadslabs. Oude of nieuwe ideeën, welke vinden we belangrijk?

Als ruggensteuntje voor de discussie hier alvast wat goede ideeën, wensen en no-go’s:

  • De gemeenteraad legt in zijn groenbeleid opnieuw vast dat hij zich verplicht het groen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand te houden en te versterken. Voor de AVN betekent dat dat het groen van de Scheveningse Bosjes in kwantiteit en kwaliteit behouden moet blijven en dat dit wordt versterkt door de ecologi­sche verbindingszones te verbeteren.
  • Er komt een nieuw beheerplan voor de Scheve­ningse Bosjes dat de biodiversiteit vergroot.
  • Meer toezicht en handhaving in het groen om vernielingen te voorkomen. Regelmatig onder­houd van het meubilair.
  • De verbindingen over de Teldersweg verbeteren voor mens en dier. De mooiste oplossing daar­voor is een breed ecoduct. Deze of een andere oplossing voor de geluidsoverlast van de Telders­weg is ook belangrijk.
  • Een hiërarchie aan paden betekent volgens ons niet dat er nieuwe, verlichte, brede betonnen paden moeten worden aangelegd. Wel dat er op een aantal paden asfalt kan worden verwijderd en waar mogelijk kan asfalt ingeruild worden voor schelpenpaden. Op veel plekken zoals op het Belvedèreduin voldoen onverharde paden ook goed. De bestaande knooppuntpaden voor wandelaars en fietsers moeten uiteraard behou­den blijven. Ook het kronkelige padenpatroon uit de 19e eeuw willen we graag behuden. Daardoor ogen de Bosjes veel groter dan ze zijn.
  • Verlichting in het bos is meestal schadelijk voor de natuur.
  • Ontmoetingsplekken zijn er al, op de speelplek­ken, speelweides en open plekken in het bos ont­moeten mensen van alle nationaliteiten elkaar. Wat moet daar nog bij? Eén foodtruck met koffie bij mooi weer aan de rand van de speelplek bij de Kerkhoflaan lijkt geen slecht idee. Uit onderzoek blijkt dat het zien van eten mensen uitnodigt meer te consumeren dan goed voor ze is. Dus geen extra horeca in de natuur. Er is al genoeg horeca in de omgeving.
  • Een uitbreiding van de druk bezochte speelplaats aan de Kerkhoflaan met een natuurspeelplaats tussen de bomen zoals die in het Haagse Bos lijkt geen slecht idee. Goed ingepaste WC’s bij die speelplek en in het Westbroekpark zullen zeker voldoen aan een behoefte.
  • De Parade en het Food Truck Festival zijn een succes. Meer evenementen gaan ten koste van de gewone recreatie, de natuur en de leefbaar­heid van de omgeving. Ze concurreren ook met het aanbod in de stad en aan het strand. Hoog­uit kleinschalig unplugged muziek overdag is gewenst.
  • Grote entreepleinen bij de ingangen gaan ten koste van de ruimte van het bos. Kleurige infor­matie op de websites, informatieborden, apps, brochures, kaartjes, wandelingen en excursies zijn wel publiekstrekkers. 

Door: Caroline de Jong-Boon