Home » Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Tijd om de politieke groene ambities onder de loep te nemen.

Terugblik op afgelopen collegeperiode
In de afgelopen paar jaar is veel mooi groen beleid aangenomen in Den Haag, zoals de Nota Stadsnatuur en de Nota Stadsbomen. Recent kwam er een nieuwe Nota Openbare Ruimte bij, die nog niet door de gemeenteraad is besproken. Daarin staat: ‘bij een (her)inrichting van de openbare ruimte moet minimaal het bestaande aandeel groen en water worden gehandhaafd. Ook wordt er gestreefd naar een groei van het oppervlak groen van vijf procent in de periode tot 2030.’ Verder is er beleid over het in stand houden en versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, natuurinclusief bouwen en zijn er groennormen en een puntensysteem voor ‘groen‘ bouwen. In de praktijk gaat er nogal eens wat mis: in de Binckhorst en in Zuidwest zijn er te vroeg overeenkomsten getekend met projectontwikkelaars. Bij de Assumburgweg werd een hap uit de ecozone genomen.
Bij veel raadszittingen zijn moties en amendementen voor groen en natuur gelukkig wel door een meerderheid ondersteund, bijvoorbeeld: behoud en uitbreiding van de natuur, geen fietspad door de Ruygenhoek, geen bouw in park Sorghvliet, geen aantasting van de ecozone in Zichten (Zuidwest) voor er vervanging is met een betere ecologische structuur, bescherming rondom de ANWB.

Partijprogramma’s
Een jaar geleden stuurde de AVN voorstellen voor natuur en groen in de partijprogramma’s naar de verschillende politieke partijen. Wat is daarvan terecht gekomen? Op de website van de AVN vindt u een overzicht. Het beschermen en uitbreiden of versterken van de Natura 2000-gebieden, de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en natuur in het algemeen staat gelukkig in de programma’s van veel partijen, de Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, D66, GroenLinks en VVD.
Bijna alle partijen willen bomen planten en vergroening. Verschillen zijn er wel, bijvoorbeeld over de status van de auto.

vergelijking programmas korte tabel 2022

vergelijking politieke partijen 2022