Home » De schoenmaker en zijn groene leest

De schoenmaker en zijn groene leest

De AVN werd 95 jaar geleden opgericht. Natuurbescherming stond nog in de kinderschoenen. Jac. P. Thijsse was toen pionier op het gebied van natuureducatie en natuurbescherming. Amsterdam wilde het Naardermeer gaan gebruiken als vuilstort. Thijsse organiseerde een breed opgepakt verzet en het gebied kon in 1905 worden aangekocht door de, mede door hem opgerichte ‘Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten’.

De oprichting van de AVN in 1926 verliep net zo. Een aantal Hagenaars verzetten zich tegen de plannen om het waardevolle duingebied Wapendal om te vormen tot een stadsplantsoen. Ze organiseerden zich in een vereniging en tekenden bezwaar aan. En met succes: Wapendal bleef behouden en de AVN was geboren.
De tijden zijn veranderd. Inmiddels wordt het belang van biodiversiteit en een groene leefomgeving in Nederland door overheid en maatschappij breed erkend. De natuurbescherming ligt vast in internationale overeenkomsten (Natura 2000) en in wet- en regelgeving, zoals het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook in Den Haag is de bescherming van natuur stevig verankerd in gemeentelijke beleids- en beheerplannen. Maar waterdicht is die bescherming niet. Dat bleek de afgelopen maanden toen bekend werd dat er plannen waren om een kantoorpand te plaatsen naast het Catshuis in park Sorghvliet. Dit was bedoeld als tijdelijk onderkomen voor 200 ambtenaren tijdens de verbouwing van het Binnenhof. En dat terwijl op papier Sorghvliet onaantastbaar lijkt, als Groen Rijksmonument en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Kantoren in Sorghvliet zijn voor de AVN dan ook onaanvaardbaar. Gelukkig was de Haagse gemeenteraad dat in meerderheid met ons eens.

Het toont aan dat bij de verdeling van schaarse ruimte binnen de gemeentegrenzen de beschermde natuur toch niet onaantastbaar is. Den Haag lijkt te blijven groeien en veranderen, en daarbij kunnen allerlei ontwikkelingen van nadelige invloed zijn op de natuur en de groene leefomgeving. Dat kan gaan om de bouw van woningen of kantoren, aanleg van nieuwe wegen, het tracé van nieuwe tramlijnen, of de locatie van milieuvervuilende bedrijven. Je kunt je afvragen of de AVN zich wel met al die ontwikkelingen bezig moet houden. Hebben we daar wel expertise voor, en valt dat wel binnen onze doelstelling? Schoenmaker, blijf bij je leest! Het antwoord ligt volgens mij voor de hand. De AVN zal zich met die ontwikkelingen bemoeien, indien en voor zover de natuur en de groene leefomgeving daarbij in het geding is. We zullen wel moeten, juist vanuit onze doelstelling.

Dick Ooms