Home » De roek in de beklaagdenbank

De roek in de beklaagdenbank

Zwarte kraai, kauw, ekster; wie kent ze niet? Ze behoren tot de kraaiachtigen, die steeds meer de stad gaan bevolken. Minder bekend is de roek, maar juist deze soort is nu ‘hot news’. Waarom?

De roek heeft, als vogel van het platteland, de stad nog niet ontdekt. Hij broedt in kolonies in laanbeplanting, erven en singels. Een typisch agrarische soort, en daar wringt de schoen; code oranje!

Faunabeheer wil afschot
Ongeveer een jaar geleden vroeg Faunabeheer Zuid-Holland aan de provincie ontheffing voor verjaging van roeken met ondersteunend afschot. In de optiek van Faunabeheer is de roek schadelijk voor de land- en tuinbouw. De provincie verleende de ontheffing van de beschermde status van de roek. Dit was voor de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) aanleiding om, samen met diverse lokale natuurorganisaties (waaronder de AVN) een procedure aan te spannen tegen de door de provincie verleende ontheffing. Redenen: de roek gaat landelijk achteruit (met 1/3 sinds 2000), kent in Zuid-Holland maar 19 kolonies en de door roeken veroorzaakte schade is minimaal en kan probleemloos via het faunafonds vergoed worden.

De roek voor de rechter
Medio december 2016 stond de zitting bij de rechtbank gepland. Op verzoek van de provincie werd de zitting twee dagen van tevoren afgeblazen, omdat nieuwe informatie daartoe aanleiding zou geven. Echter, de ontheffing was al van kracht! Dat houdt in dat roeken al afgeschoten mochten worden. De NMZH vroeg direct een voorlopige voorziening aan; daarmee kan de rechter de ontheffing schorsen tot de definitieve uitspraak. Na het aanvragen van deze voorziening zegde de Faunabeheereenheid toe geen gebruik te zullen maken van de ontheffing totdat de rechter een definitieve uitspraak heef gedaan. Voorlopig zullen er dus geen roeken worden geschoten, maar…

Is de roek wel een boosdoener?
Het aantal broedkolonies in Zuid-Holland is beperkt en telt niet meer dan zo’n 300 paren; bovendien krimpt deze populatie. Het gaat echter niet puur om de aantallen. Belangrijker is het te kijken naar het dieet van de roek. Hoewel enige schade aan oogst kan voorkomen, valt die in het niet bij de bijdragen die roeken leveren aan de bestrijding van insectenplagen. Zij eten vooral engerlingen, de larven van potentieel schadelijke kevers. Regenwormen en volwassen kevers versmaden ze evenmin. Hun vegetarisch dieet beperkt zich tot graanresten, eikels en vruchten.
Kortom: de roek moet juist als vriend van de boer worden beschouwd.

Hoe verder?
De natuurorganisaties hopen dat de beroepsprocedure snel vervolgd wordt, zodat de definitieve uitspraak niet lang op zich laat wachten. De insteek blijft: vrijspraak voor de roek (dus geen geweerschoten).