Home » Buffergebieden om natuur en groen

Buffergebieden om natuur en groen

Op kleine eilanden sterven soorten sneller uit. Daarom zijn ecologische verbindingen tussen groengebieden nodig. Daarnaast kunnen de natuur- en groengebieden zelf als het ware worden vergroot: door de gebieden eromheen, de buffergebieden, ook groen te houden, of er nieuw groen aan te leggen.

Caroline de Jong-Boon

Vogels, vlinders, eekhoorns, egels, krijgen zo een groter gebied en kunnen beter overleven. Daarbij kun je denken aan volkstuinen, groene wijken met beperkte verharding, kinderboerderijen, met groen omzoomde sportvelden. In versteende wijken kunnen groene daken die aansluiten op het groen een mooie aanvulling vormen. Maak in ieder geval van hoogbouw geen muren. Dieren kunnen er dan niet meer in of uit. Bovendien werpt hoogbouw een schaduw over het groen, en veroorzaakt windhinder. Als de hoogbouw overal boven uitsteekt, zoals bijvoorbeeld bij de Westduinen, is dat ook jammer voor de beleving van de natuur: het idee echt even weg te zijn uit de stad.

Overeenkomst
Wethouder Bredemeijer van Den Haag tekende een veelbelovende overeenkomst met Dunea en het Nationaal Park Hollandse Duinen over buffergebieden om de natuur in Den Haag. Een goed idee.
Er is een mogelijkheid naast Meijendel, bij TNO, op een terrein dat Defensie wil verkopen. Het zou mooi zijn om ook bufferzones om ander Haags groen aan te leggen.

Een kans voor de natuur in het Westland
Bij Loosduinen en in het Westland wordt nu al enorm veel gebouwd. En er zijn nog meer plannen. De meeste daarvan zijn op stukken grond vlak naast het Natura 2000-gebied Solleveld. De AVN heeft regelmatig haar zorgen uitgesproken dat er veel meer verkeer gaat rijden langs de natuurgebieden. Dat geeft meer stikstofdepositie, waar bijzondere planten in de duinen veel last van hebben. Minder orchideeën, meer brandnetels.
In het Westland is er nog een laatste kans het kwetsbare Natura 2000-duingebied te versterken of op zijn minst een groen buffergebied aan te leggen in de rand er omheen. Met bijvoorbeeld een natuurspeelplaats en een hondenuitlaatgebied. Helaas wil de gemeente Westland toch in Watergat bouwen. Dat is een gebied vlak naast Solleveld, dat juist ideaal zou zijn geweest als buffergebied. Nu worden de honden uitgelaten in een stuk dat wél onderdeel is van het Natura 2000-gebied. Er is nog een stuk dat buiten de huidige plannen valt en groen gehouden kan worden!

Een Nationaal Park met nadruk op natuur en groen
De gemeenten in de regio maken sinds enige tijd deel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen. De AVN is partner geworden met als doel onze prachtige groene omgeving te behouden en te verbeteren. We waken voor een overdaad aan recreatie en toerisme, waar veelal de nadruk op ligt. Gemeenten pleiten vaak voor een veelheid aan toegangen en brede fietspaden, vlak naast elkaar en dwars door het groen. De AVN zet zich juist in voor zonering, het vrijwaren van rustgebieden, zodat er natuur blijft waar je ook prima vanaf de randen van kunt genieten.
Kortom, we zetten ons als AVN in voor het creëren, het behoud en de vergroening van bufferzones om het bestaande groen. De natuur wordt er alleen maar beter van!