Home » Bomen van de Mient

Bomen van de Mient

Tussen de Laan van Eik en Duinen en de kruising Thorbeckelaan is voor de Mient een herinrichting ontwikkeld met grote invloed op de groene omgeving. Belangrijkste aanleiding is de rioolvervanging maar tegelijk probeert de gemeente een oplossing te zoeken voor het grote gebrek aan parkeerplaatsen in de buurt. Verder spelen problemen in het bomenbestand een rol. De Mient is een fraaie groene laan maar bij controle van de bomen bleken er nogal wat mankementen aanwezig die op korte of langere termijn echte problemen gaan vormen.

Door: Bas Steenks

 

Al jarenlang maak ik graag gebruik van de fietsroute langs de fraaie groene Mient. Als boomdeskundige ben ik altijd geïnteresseerd in bomen en langs de Mient constateerde ik al een aantal jaren gebreken en toenemende problemen. Langs het deel aan de kant van de begraafplaats staan in een parkeerstrook valse acacia’s (Robinia pseudo-acacia). Deze zijn begin jaren tachtig van de vorige eeuw aangeplant en hebben een redelijke conditie. Bij deze bomen heeft zich echter een tweetal problemen ontwikkeld die behoud heel moeilijk maken. De ontwikkeling van de kluit is heel beperkt waardoor deze valse acacia’s instabiel zijn. Van de 43 geplante exemplaren zijn er al 15 omgewaaid; dit is 30 % van het totale bestand. De uitgevallen bomen zijn nooit vervangen door nieuwe bomen en dat is herkenbaar aan de gaten in de bomenrij. De verwachting is dat er de komende tijd nog meer zullen kantelen. Daarnaast veroorzaken de wortels veel opdruk van de verharding waardoor er veel overlast ontstaat. Verder zijn heel recentelijk enkele exemplaren aangetroffen met aantasting door agressieve zwammen. Als hier nieuwe parkeerplaatsen moeten worden aangelegd dan is het logisch dat bij deze negatieve omstandigheden gekozen wordt voor kap en vervanging. Bij herplant worden grotere plantgaten met goede grond aangebracht waarin de nieuwe bomen voor de toekomst een stabiele kluit kunnen ontwikkelen. In de nieuwe situatie worden de bomen dan zodanig geplant, dat tussen twee bomen drie parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dat is er nu maar één. Aan de zijde van ‘Oud Eik en Duinen’ ligt nu tussen trottoir en hek van de begraafplaats een rommelige groenstrook van ca. 4 meter breedte. Die strook wordt straks opgewaardeerd tot ecologische zone waarin bomen worden bijgeplant ter compensatie van gekapte bomen langs de straat. Die vormen dan een ecologische groene cluster met de aanwezige volwassen bomen op de begraafplaats.

 

Wortelopdruk geeft gevaarlijke situaties voor voetgangers en verkeer

Vervanging riolering
Behalve de valse acacia’s staan vanaf de Laan van Eik en Duinen tot de Kornoeljestraat nog twee rijen bomen. In de middenberm met groenstrook voornamelijk essen en enkele iepen waarvan de meeste een matige tot slechte vitaliteit hebben. Die bomen moeten worden gekapt voor de profielwijziging van de weg. Op ditzelfde deel van de Mient staan in het trottoir langs de sportvelden en huizen ook essen met eenzelfde matige kwaliteit. Bovendien veroorzaken veel bomen ernstige opdruk van de verharding van zowel trottoir als fietspad. Juist aan die zijde ligt onder het trottoir de riolering die vervangen moet worden. De nieuwe riolering komt in het midden van de weg te liggen. De gemeente is verplicht om oude riolering te verwijderen ook al kan dit ten koste gaan van bomen. Alleen in bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken.

 

Zwamaantasting
In het volgende deel van de Mient, tussen Kornoelje-straat en Thorbeckelaan, staan voornamelijk iepen van verschillende leeftijden. Uit fotomateriaal werd duidelijk dat ook deze iepen begin jaren tachtig zijn aangeplant. Voor het grootste deel is dit de zuilvormige monumentaaliep (Ulmus minor ‘Sarniensis’). Helaas zijn hier de afgelopen 15 jaar al veel iepen uitgevallen door zwamaantastingen. In de meeste gevallen was de dikrandtonderzwam de boosdoener en in een enkel geval betrof het de reuzenzwam. Een aantal iepen is door deze zwamaantasting omgevallen of afgebroken terwijl een deel van de zieke iepen al preventief is gekapt om risico en schade te voorkomen. Ruim 70 % van de oorspronkelijke iepen in dit deel van de Mient is inmiddels gekapt en vervangen door andere soorten iepen, b.v. de zuilvormige iep Ulmus ‘Lobel’. De komende jaren zullen zeker nog meer iepen worden aangetast, dus de keus om nu alle iepen te kappen en vervangen is logisch.

 

Op de hoek van de Appelstraat en Mient staat een prachtige gezonde iep die behouden kan blijven.

Behoud van waardevolle iepen
Aan beide zijden van de Mient ligt de riolering tussen de huizen en de bomen. Om die oude riolering te verwijderen, moeten de resterende iepen in ieder geval worden gekapt. Maar de gemeente laat, bij wijze van uitzondering, een tiental waardevolle iepen staan door de oude riolering niet te verwijderen. Deze staan met name nabij de kruising Appelstraat-Albardastraat / Thorbeckelaan. Op het deel Appelstraat van Mient tot Thorbeckelaan staat in het midden van de weg een rij van 6 iepen Ulmus ‘Den Haag’. Deze bomen zijn gezond en van een bijzondere soort. Maar rond de bomen wordt wel een groenstrook gerealiseerd waarin ze een optimale groeigelegenheid krijgen. Bovendien staat op de hoek Mient /Appelstraat een van de mooiste iepen van het hele Mientproject, die gelukkig ook behouden kan blijven, te weten een Haagse iep met een grote vitaliteit en groeikracht.
Voor het hele project ‘Herinrichting Mient’ moeten in totaal 156 bomen worden verwijderd waarvan er 16 kunnen worden behouden door verplanting. De kap is noodzakelijk voor verplichte sanering van de oude riolering, herinrichting van het straatprofiel en beheer, veiligheid, onderhoud en opdruk verharding. Het is duidelijk dat dit ten koste gaat van vele bomen, maar ik ben er ook van overtuigd dat deze keuze voor de toekomst de beste oplossing vormt om een fraaie groene laan met gezonde bomen te behouden.