Home » Beroep Bestemmingsplan Westmade Noord

Beroep Bestemmingsplan Westmade Noord

Nog maar zelden zoekt de AVN haar toevlucht tot het maken van een beroepschrift voor de Raad van State, maar voor de procedure van het Bestemmingsplan Westmade Noord van de gemeente Westland zagen we ons genoodzaakt om dat toch te doen.

Door: Aletta de Ruiter

 

Afgelopen jaar heeft de AVN reeds in een zienswijze en een inspraaktekst haar zorgen geuit over de onzorgvuldige procedure rondom dit bestemmingsplan. Het gaat om een bouwopgaaf van in totaal enkele duizenden woningen in het grensgebied van de gemeenten Westland en Den Haag. Voor zulke aantallen zou een Plan-MER gemaakt moeten worden waarin de consequenties van woningbouw en verkeersstromen duidelijk worden uitgewerkt. De nieuwbouwwijken liggen immers vlak naast het kwetsbare Natura 2000-gebied Solleveld-Kapittelduinen. Vooral de habitat ‘kalkarm grijs duin’ is hier zeer kwetsbaar en reeds in zeer matige staat van instandhouding. Dat komt door de overbelasting met voornamelijk stikstof die onder andere vanuit de Rotterdamse industrie op het gebied neerdaalt. De stikstof-uitstoot die de nieuwe verkeersstromen van de woonwijken straks zullen produceren komt daar dus bij. Om zo’n Plan-MER te omzeilen heeft de gemeente Westland de bouwplannen in kleine stukken opgedeeld en de kengetallen van de uitstoot van de voormalige tuinbouwbedrijven hoog ingezet.

 

Een groep bewoners van de Haagweg in Monster laat nu een herberekening maken van die kengetallen om aan te tonen dat de stikstofbalans niet op nul uitkomt. De AVN heeft de verweren omtrent de kwaliteit van de habitat ‘grijs duin’ in de Nota van Beantwoording van de gemeente Westland tegen het licht gehouden en vond enkele tegenstrijdigheden die we nu graag aan de Raad van State voorleggen. Voorlopig is het gissen welke afwegingen de hoogste bestuursrechter zal maken. De woningbouw is een noodzakelijk gegeven en wordt uitgevoerd als onderdeel van de Crisis- en Herstelwet. De instandhoudingsdoelstelling en het herstel van de Natura 2000-habitat wordt echter als zeer belangrijk afgedwongen door de Europese Unie. Dat kan de rechter niet zomaar naast zich neerleggen.