Home » Behoud het bos achter Madurodam!

Behoud het bos achter Madurodam!

Eind 2015 maakte Madurodam kenbaar te willen uitbreiden in het hele bos aan de ach­terzijde tussen Haringkade, Ver-Huellweg en Teldersweg. De gemeente, de bewonersor­ganisaties en de AVN gaven als randvoorwaarde mee dat groen in kwantiteit en kwaliteit niet achteruit mag gaan en dat het achterliggende bos voor het publiek toegankelijk moet blijven. Maar de planschets die nu klaar ligt, maakt teveel inbreuk op het bos.

Het achterliggende bos is onderdeel van de stedelijke groene hoofdstructuur en verbindt de natuur van de Scheveningse Bosjes met het Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en uiteindelijk de Oostduinen (Meijendel).Het in stand houden en zelfs versterken van die zone is voor de AVN, maar ook in het gemeentelijk beleid, een voorwaarde. Ook de aangrenzende wijkorganisaties hebben dit in hun uitgangspunten opgenomen.

Voorstel tot restant 75 meter ?
Na meerdere overlegrondes heeft Madurodam het voorstel tot annexatie van het gehele achterliggende bos teruggebracht tot een resterende bosstrook van ca 75 meter breedte tussen Ver-Huellweg en de uitbrei­ding van het attractiepark. De AVN heeft echter grote problemen met dit voorstel. Een overblijvende groenstrook van 75 meter betekent namelijk een versnippering en een grote aanslag op de rust en de robuustheid van het huidige binnen­duinbos waardoor de ecologische kwaliteit sterk zal teruglopen. Wat overblijft is een kleinere bosstrook waar geluids­overlast van twee kanten in door dringt. Door intensiever gebruik (hondenuitlaat en joggers) zal zo’n smalle groenstrook zich anders gaan ontwikkelen en zal er daardoor een intensiever beheer nodig zijn met betrekking tot schoonhouden en veiligheid. Uitkap van dood hout, transparantie ondergroei en onderhoud paden vormen de opvolgende verstoring. De bosge­meenschap van het binnenduinbos verandert dan in bospark/plantsoenstrook met een sterk teruglopende biodiversiteit.

Compensatiegroen heeft geen natuurwaarde
Dit geldt ook voor het parkbos dat Madurodam op eigen terrein wil aanleggen. Ondanks behoud van solitaire bomen uit het bos zal hun ecologische kwa­liteit sterk devalueren omdat de samenhang met de naaste natuurlijke omgeving ontbreekt en er heel veel verstoring optreedt. Een eventueel nieuw aan te leg­gen bosstrook langs de Haringkade biedt geen natuur­compensatie voor het te verliezen areaal. Allereerst is deze strook slechts een fractie van het oppervlak dat verloren gaat en in de tweede plaats ligt deze strook op het schaduwrijke noord-oosten en langs een druk bereden fietspad waar de verstoring continu is.

Natuurkwaliteit slecht ingeschat
De AVN heeft begrip voor de wens tot exploitatiever­beteringen van het ministadje. Dat mag echter niet ten koste gaan van de natuurkwaliteit van de omge­ving. Er wordt nu vooral naar de technische en econo­mische haalbaarheid van het attractiepark gekeken. De natuurkwaliteit van het bos was in het ecologisch onderzoek van Madurodam slecht ingeschat.

Eigen natuuronderzoek
De AVN heeft daarom een eigen onderzoek gedaan. Plantenkenners van de KNNV en een ornitholoog van de HVB namen de moeite om uitgebreid te inventa­riseren. Daaruit kwam dat 36 vogelsoorten het bos als hun habitat gebruiken, waarvan 33 soorten er ook nestelen. Er fourageren 3 soorten vleermuizen, verder treffen we er mollen, woelmuizen, eekhoorns, egels, marters en zowel kikkers als padden.
Tijdens een apart overleg hebben we die aan de direc­tie gepresenteerd en er op gewezen dat de natuur-kwaliteit van het bos wel degelijk zeer divers is en in de toekomst beslist niet mag teruglopen. Tijdens dat gesprek meldde directeur Joris van Dijk dat de plannen al schetsmatig gereed zijn en dat het volgens hem niet mogelijk is om minder te annexeren dan nu gepland staat. Het verzoek van de AVN aan Madurodam is een compacterplan temaken,waarbijminderbosverloren gaat. We hebben ook gepleit voor het behoud van rust en duisternis in het bos door de grens tussen bos en attractiepark goed dicht te zetten en zeker geen achteruitgangen naar het bos te maken. Het laatste woord ligt straks bij de gemeenteraad. De AVN zal dan ook een intensieve lobby naar de politieke partijen op touw zetten om de kwaliteit van het bos onder de aan­dacht te brengen.

Meer informatie en de presentatie aan Madurodam vindt u hier.
Door: Aletta de Ruiter