Home » Bebouwing aan Westlandse kust ?

Bebouwing aan Westlandse kust ?

Sinds 2006 zoemt op de achtergrond van de gemeentepolitiek van Westland het plan om ongeveer 300 strandhuisjes te plaatsen bij Monster. De provincie hield en houdt dat voorlopig tegen. Maar de gemeente wilde de eerste honderd huisjes bij Ter Heijde plaatsen in het verlengde van de strandhuisjes die inmiddels bij Kijkduin staan. Door: Jeannine Engels

Toen in 2015 de minister van infrastructuur aankondigde de bouwregels voor bouwen in de kuststrook te willen versoepelen, heeft een groep natuurbeschermingsorganisaties de inwoners van Nederland wakker geschud door aan de hand van bestaande en geprojecteerde plannen en wensen van de Nederlandse kustgemeenten uit te rekenen dat er in de komende paar jaar meer dan 6000 bouwprojecten in de kuststreek gepland stonden. Door een succesvolle handtekeningenactie (de teller staat inmiddels op meer dan 100.000) trok de minister haar plan schielijk weer in en werd gewerkt aan een Kustpact dat inmiddels door alle kustgemeenten is ondertekend en waarin deze plechtig beloven geen nieuwe bebouwing in de kuststrook – inclusief het strand – meer toe te laten.

Inmiddels is het juridische getouwtrek over wat bestaande en wat nieuwe plannen en bebouwing precies inhoudt al begonnen. In de media beweren wethouders steevast dat hún nieuwe strandhuisjes bestaande plannen zijn en dus niet onder het kustpact vallen. Ook de gemeente Westland lijkt zich te willen beroepen op het feit dat de plannen voor haar strandhuisjes bestaande plannen zijn, maar heeft zich toch genoodzaakt gevoeld een conferentie te houden om de bevolking te laten meedenken over het toekomstig kustbeleid.
Het Westlandse strand en de duinen zijn smal en maar 8 km lang, maar behoren voor het overgrote deel (waar het de duinen betreft) tot Natura 2000 gebied en waar het het strand betreft is het onderdeel van het Natuur-
netwerk Nederland. Dat is een door de provincie aangewezen onderdeel van wat eerst de Ecologische Hoofdstructuur heette.

Tijdens de Westlandse kustconferentie werd er door deskundigen op gewezen dat de juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor strandhuisjes enorm beperkt zijn. Gelukkig, want vanuit het oogpunt van natuurbescherming moeten we voorzichtig zijn met het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden.

De AVN heeft zich ook als belanghebbende gemeld bij het Westlands college: de Westlandse kust grenst aan die van Den Haag. De Zandmotor, die flink wordt bezocht en gebruikt door vooral kitesurfers, dreigt overspoeld te worden door massatoerisme als de plannen voor de strandhuisjes worden gerealiseerd. Ook Den Haag is gebaat bij een Westlands kust- en strandbeleid dat evenwichtig is ontwikkeld en hanteerbaar is: stille gedeelten en op andere plaatsen recreatie. Daar passen nieuwe wegen naar het strand, nieuwe parkeerterreinen en verlichting niet in.  Maar vooral geen strandhuisjes. Niet in Den Haag bij Kijkduin en niet een kilometer verderop bij Monster.