Home » AVN over conceptvisie Groot Solleveld

AVN over conceptvisie Groot Solleveld

Groot Solleveld staat voor Solleveld, Ockenburg en Madestein. De gemeente Den Haag heeft er een visie op geschreven. Dat is op zich al goed nieuws, een visie is beter dan geen. Bespreking in de gemeenteraad geeft de AVN de gelegenheid haar mening erover te laten horen. Dit zijn onze belangrijkste punten.

Illustratie: concept Visiedocument – gemeente Den Haag

 

Solleveld
Belangrijkste is voor de AVN het Natura 2000-gebied Solleveld te beschermen. Het gebied is nu beperkt toegankelijk, maar duidelijk is, dat met alle nieuwe huidige en toekomstige bewoners de druk om het vrij toegankelijk te maken enorm zal toenemen. Wij pleiten ervoor naast het Natura 2000-gebied voor de omwonenden een groene bufferzone te maken. Bouw de rand niet vol en zorg voor een groengebied met aangename wandelpaden, natuurspeelplaatsen en hondenuitlaatgelegenheid. Ook goed voor de natuur ernaast!

 

Strand en Zandmotor
De Zandmotor wordt door veel recreanten enorm gewaardeerd. Mensen komen er om uit te waaien, maar ook is het een bekend kitesurf gebied geworden. Wij stellen dan ook voor om in de visie de directe kuststrook te zoneren. Maak een rustgebied in het kustgebied, een groen strand en deel de Zandmotor op in zones zodat allerlei dieren rustig kunnen foerageren tussen de nieuw gevormde duintjes.

 

Achterland
De AVN pleit voor een aaneengesloten natuurrijke zone van zee tot Zweth. Daar is al een langlopend initiatief voor, dus het zou mooi zijn dit in de visie te verankeren. Woningen en woonblokken die gebouwd worden zien wij het liefst zodanig ontworpen dat eromheen een aaneengesloten groen netwerk ontstaat. Als groene daken worden gebruikt, op parkeergarages bijvoorbeeld, sluit die dan zo mogelijk aan op het omliggende groen. Stel je als stedenbouwkundige een egel voor die er doorheen wil.

 

Nationaal Park Hollandse Duinen
Het hele gebied is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Het Uitvoeringsprogramma uit 2020 bepleit een ‘park nieuwe stijl met een rijke natuur en een sterke gebiedsintensiteit waarin landschap, natuur en erfgoed beleefbaar gemaakt moeten worden’. Onderdeel van de opgave is gelukkig het beschermen van natuurwaarden in en om Solleveld en Ockenburgh, maar wij maken ons zorgen om de ‘beleefbaarheid’. Die gaat snel ten koste van de natuurwaarden. Wij hopen dat het NPHD ervoor kan zorgen dat de binnenduinrand steeds meer als ecologisch waardevol zal worden gezien. Ontwikkel robuuste verbindingen. Versterk ook de natuurwaarden in het aangrenzende groene landschap en speel daarbij in op ondergrond en watersysteem.

Niet voor niets sprak de AVN al eerder haar zorgen uit om de zonering van het achterland, de strook waarin zich bijvoorbeeld Madestein bevindt. De kwaliteit van de natuur staat onder druk. De biodiversiteit neemt af. De stikstof­deposities nemen toe en de bevolking groeit. Er zijn vergaande maatregelen nodig om de negatieve trend te keren. Niet alleen in het duingebied moet de druk worden verlaagd, ook in de groengebieden daarachter moet het landgebruik zorgvuldiger gezoneerd worden.

Het plangebied Solleveld-Ockenburg-Madestein is een gebied met veel natuur dat natuurlijk niet zomaar bij de gemeentegrens ophoudt. Wij blijven er daarom op aandringen dat ook de gemeente Westland, met haar eigen dynamiek, bij de planvorming betrokken wordt.