Home » Actualiteiten v/d portefeuillehouders

Actualiteiten v/d portefeuillehouders

De portefeuillehouders van de AVN melden elk kwartaal in Haagwinde de actualiteiten uit hun werkgebied. Bijgaand de zes belangrijkste items.
Bedenkelijke bunkers
Ondanks vernietiging van de aanlegvergunning door de rechter blijft het gemeentebestuur aandringen om in de Nieuwe Scheveningse Bosjes extra bunkers open te stellen. Ditmaal vraagt het college aan de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’. De AVN, de bewonersorganisatie Scheveningen Noord en omwonenden hebben die bedenkingen al eerder geuit in hun bezwaarschrift aan de rechter. Het toegankelijk maken van nog drie bunkers, naast de drie die al zijn uitgegraven, levert een onnodige aantasting van het bos op. Bovendien zijn er nog steeds een heleboel oudere Hagenaars die niet geconfronteerd willen worden met de negatieve emoties die deze restanten uit de Tweede Wereldoorlog oproepen. We gaan in het bos wandelen om er eens lekker uit te zijn, op zoek naar natuur en rust, niet naar oorlog, beton en staal.

Koekamp
Samen met Fietsersbond, Wijkberaad Bezuidenhout, KNNV, Bewoners Rond Het Plein, Bewonerscommissie City Tower en Wijkvereniging Benoordenhout stuurde AVN de gemeenteraadsleden een alternatief voorstel om afgraving van een deel van de Koekampoever te voorkomen en meer bomen te behouden. De AVN stelt naast dit gemeenschappelijke alternatief nog vijf andere kleine verbeteringen voor. Het gemeentebestuur blijft helaas tot nu toe vasthouden aan het eerste ontwerp.

Nieuw bestemmingsplan Den Haag Centraal
Het werd aangekondigd als een bestemmingsplan voor het Centraal Station, met als grens de Bezuidenhoutseweg. Daar heeft de AVN over ingesproken. Tot onze verrassing bleek er een stuk aan de overkant van de weg bijgevoegd.  Een stuk groen van de Koekamp had zelfs de bestemming ‘verkeer’ gekregen. Gelukkig heeft de wethouder dat laatste teruggedraaid. Daarbij komt er ook nog een paviljoen in dat groen. Is er niet al genoeg horeca in de buurt, in het station, in Babylon, op het Malieveld? En er komt ook nog een nieuw paviljoen op het Koningin Julianaplein. En horeca bij Staatsbosbeheer. We hebben ons er tevergeefs tegen verzet. De gemeenteraad ging akkoord, al heeft die wel een motie aangenomen om het wijzigingsgebied waar het nieuwe paviljoen in het groen kan worden neergezet kleiner te maken. De steenvlakte van het Koningin Julianaplein krijgt straks groene eilanden. Alleen was dat groen vergeten in de bestemming van het plein. Gelukkig heeft de gemeenteraad die nog op het nippertje via een motie toegevoegd.

Vergroenen oever Suezkade
Na de vervanging van de kademuur bij de tramzijde langs het Verversingskanaal is nu de kademuur van de Suezkade aan de beurt. Het ingenieursbureau Den Haag vroeg de AVN om mee te denken over een groene invulling van het steile talud tussen Laan van Meerdervoort en Newtonstraat. Geen makkelijke keuze want de oever ligt in de schaduw van grote platanen. Dat beperkt de mogelijkheid van bloeiende planten. Ook het toekomstig beheer van zo’n steile stenige oever speelt in de keuze mee. De oude situatie is verruigd met veel braam en brandnetel. Bij een nieuwe aanleg willen we graag habitat creëren voor wilde bijen en nestgelegenheid voor enkele vogelsoorten. Er wordt nu gekeken naar de aanleg van een rietoever en het inzaaien van een schaduwrijk mengsel gecombineerd met wilde vaste planten. Constructief overleg met veel input vanuit AVN.

Uitvoering van de visie voor bos en park
Vorig jaar heeft de gemeenteraad de visie voor de Scheveningse Bosjes en Westbroekpark aangenomen, dit jaar is zij begonnen aan de uitvoering. Er is een concept voor een plan van aanpak, dat eerst aan de bewoners van de stad werd voorgelegd en binnenkort in gewijzigde vorm naar de gemeenteraad gaat. De gemeente geeft netjes bij elke stap gelegenheid tot inspraak. Op de website www.hethaagsegroen.nl  staan enquêtes over beheer, paden en gebiedssignatuur. Een ieder die zich wil verdiepen in deze thema’s en ook andere, zoals de Teldersweg en de vergroening van wegen kan er over lezen en zich opgeven. Er worden bijeenkomsten en wandelingen georganiseerd en er komen natuurwerkdagen en een digitaal platform. Nu is het nog wachten op een toeloop van vrijwilligers om mee te werken aan kleinschalig en handmatig beheer.

Schaalsprong OV

Een nieuwe ontwikkeling is de preverkenning van de gemeente voor een “schaalsprong OV”. Te vinden op www.denhaag.nl. Belangrijk voor een duurzame toekomst in de stad. Bijvoorbeeld een soort noord-zuidlijn evenwijdig aan de kust, om sneller vanaf het Centraal Station naar Leyenburg en Loosduinen te kunnen. En een nog snellere verbinding met Scheveningen Bad. Men wil ook een snellere verbinding naar World Forum en Scheveningen haven. Daarvoor zou een OV aftakking komen vanuit Madurodam. Maar die gaat dan wel door de Scheveningse Bosjes. Voorlopig zijn het nog nieuwe ideeën, maar het is goed om het in de gaten te houden.