Home » Actieplan ‘Groene long van Laak’

Actieplan ‘Groene long van Laak’

Ons ‘Actieplan Groene Long van Laak’ is onlangs in zijn geheel door het Haagse college van B&W omarmd! Dat is goed nieuws.

Frederike Bloemers. Foto Martijn van de Reep

 

Voormalig industriegebied de Binckhorst heeft al jaren de aandacht van de AVN. Wij schrijven er regelmatig over. Daarbij kwamen ook de vele mooie en zonder twijfel goed bedoelde beleidsnota’s aan de orde om natuur en groen in de Binckhorst te bevorderen. Helaas blijkt de uitvoering van deze geschreven visies, wensen en plannen weerbarstig te zijn en verdwijnt er steeds weer groen, terwijl juist meer groen is beloofd.

 

De huismus als gidssoort
Het verdwijnen van de groene plekjes op de Binckhorst is een enorme bedreiging voor onder andere de huismus. De huismus kan worden gezien als gidssoort voor biodiversiteit en natuur. Het teruglopen van de aantallen in de Binckhorst is daarom alarmerend. Reden waarom de AVN en de Haagse Vogel­bescherming (HVB) de handen ineen geslagen hebben en een ‘Actieplan de Groene Long van Laak’ hebben opgesteld. Met de Groene Long wordt gedoeld op een gebied in en om de Binckhorst. Er worden nest- en fourageerplaatsen aangelegd op een zodanige afstand van elkaar dat de mussen gemakkelijk heen en weer kunnen vliegen. Dit bevordert de uitwisseling tussen de verschillende kolonies. Dat is weer goed voor de robuustheid van de mussenpopulatie.

Het doel is om snel en betaalbaar actie te nemen om de aanwezige kolonies van huismussen te redden door groene struiken, klimplanten, drinkwater, veilige heggen en hagen aan te leggen. In het actieplan zijn drie locaties genoemd: de Kasteeltuin, de Stadsboerderij bij de Stuwstraat en een kadetraject langs de Trekvlietweg. Bij deze drie locaties moet op korte termijn geschikte beplanting komen, omdat de huismussenkolonies in hoog tempo achteruit gaan.

 

Het plan gaat worden uitgevoerd!
Eind 2022 is het plan aan de gemeenteraad en de verantwoordelijke wethouder gepresenteerd. Het college van B&W heeft het actieplan gelukkig in zijn geheel omarmd. Een citaat uit de antwoordbrief: ‘…het [college] erkent dat in de plan- en beleidsregels […] niet specifiek is geborgd dat de huismuspopulatie vitaal is te houden in de Groene Long van Laak. […] Het college is dan ook bereid het voorgestelde actieplan tot uitvoering te brengen in samenspraak met de AVN en HVB.’

Inmiddels is het overleg met de groenbeheerder van Laak gestart en kan het plan op korte termijn worden uitgevoerd. De AVN en HVB zien dit als een stimulans om hiermee door te gaan, niet alleen in de Binckhorst maar bij alle grootschalige nieuwbouwplannen in Den Haag.