Home » Haagwinde

haagwinde-2022-1

Natuur op afstand, graag!
‘’Den Haag, mooie stad achter de duinen ...’’ om Harry Jekkers te citeren. Een mooie slogan en het nastreven waard, maar klopt die eigenlijk wel? Beter zou zijn: ‘mooie stad in de duinen’.
Wurgvijg
In de dierenwereld verloopt het leven bepaald niet vriendschappelijk. Territoria worden bloedig bevochten en het (voort)bestaan wordt voornamelijk bepaald door eten en gegeten worden. Bij planten lijkt het samenleven wat vreedzamer, maar daarbij bedriegt de schijn. Het tijdsbestek waarin acties plaatsvinden is echter zo lang, dat die voor ons nauwelijks of in het geheel niet waarneembaar zijn.
Meeuwen in onze stad, lust of last?
Tussen dicht op elkaar wonende mensen kunnen snel controverses ontstaan. Soms over puur huishoudelijke zaken, zoals geluidsoverlast, maar vaak ook over natuurbeleving in de eigen omgeving. In de stad broedende meeuwen zijn daar een voorbeeld van. We hebben het over de zilvermeeuw (met lichtgrijze bovenvleugels en roze poten) en de kleine mantelmeeuw (met zwarte bovenvleugels en gele poten). De een geniet ervan, de ander haat ze, het is een dankbaar onderwerp van gesprek.
Groenzone Haagse Beek
In 2018-2019 is er een flinke renovatie uitgevoerd van de drukke weg tussen Kijkduin en Houtrust. De weg is teruggebracht naar één rijstrook, een aantal kruispunten is vervangen door rotondes en er is een ventweg aangelegd. Ook zijn er vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.
Buffergebieden om natuur en groen
Op kleine eilanden sterven soorten sneller uit. Daarom zijn ecologische verbindingen tussen groengebieden nodig. Daarnaast kunnen de natuur- en groengebieden zelf als het ware worden vergroot: door de gebieden eromheen, de buffergebieden, ook groen te houden, of er nieuw groen aan te leggen.
Horizonvervuiling in het Buytenpark
Er is een nieuwe fietsklim in het Buytenpark in de planning. De initiatiefnemers ervan willen achter SnowWorld een hoog bouwwerk maken waarop je met de nodige inspanning naar boven fietst en vervolgens weer naar beneden suist. Hiervoor moet een stuk van het als natuur aangewezen deel van het park wijken. Dit betekent een enorme toename van de horizonvervuiling van SnowWorld. Ook moet worden gevreesd voor geluidsoverlast door te enthousiaste fietsers.
Visarend boven Zorgvliet
Historische vogelwaarnemingen worden vaak bij toeval gevonden. In het archief van Jan Joost ter Pelkwijk, bewaard bij de Heimans en Thijsse Stichting in Amsterdam, staat in een van zijn dagboeken de bijzondere waarneming van een visarend in Den Haag. Ook zat bij de papieren een tekening van deze vrij zeldzame vogel.
De Omgevingswet: testcase Binckhorst
Den Haag is een prachtige groene stad. Daar hoeven we Haagwinde lezers niet van te overtuigen. Maar blijft dat zo? In het kader van de alweer uitgestelde Omgevingswet is de stad bezig een omgevingsvisie te maken voor en over de toekomst. Deze zal, onder invloed van alle inspraak van de AVN en andere natuurorganisaties, vermoedelijk vol staan met de juiste zinnen over natuur versterken in de stad, natuurinclusief bouwen en dergelijke. Niet zo verwonderlijk. Omdat de omgevingsvisie beschouwd kan worden als een globale visie voor de stad zou het voldoende zijn om alle recent aangenomen ‘groene’ beleidsnota’s te bundelen.
Bodemdossier: Over lusten en lasten
De bodem, waarin alles vergaat en verteert en wormen en andere organismen werken aan afbraak. Onze aandacht houdt vaak op bij de planten die eruit omhoog groeien. Het is een onzichtbare wereld, zoals ook het onderwaterleven vaak onzichtbaar blijft. De bodem is al lange tijd de ideale plek om zaken uit het zicht te laten verdwijnen.
Huismus of ringmus
Wij hebben een huis met grote tuin in een buitenwijk. De tuin is natuurvriendelijk ingericht met struiken, bomen en een grote vijver met ‘zachte’ oevers. Er zijn dan ook veel vogels in de tuin: eksters, duiven, mezen, vinken, merels. En mussen. Die mussen bleken altijd ringmussen te zijn: bruin bovenop de kop en met witte wangen. Er waren er tot wel veertien tegelijk in de winter! Toch hoor je steeds dat de huismus de meest voorkomende vogel is in Nederland. Op een vogelkaartje dat voor de jaarlijkse tuinvogeltelling verspreid was stond alleen een plaatje van de huismus, niet van de ringmus. Zou het zo kunnen zijn dat er veel ringmussen worden geteld als huismussen? Zijn de huismussen op hun retour, en wordt hun plek ingenomen door de ringmus? Dat zou dan kloppen met wat in onze tuin te zien is.
Kappen in de Bosjes
Na uitgebreide informatierondes, met wandelingen, uitleg en veel informatie is in opdracht van de gemeente begonnen met de uitvoering van het beheerplan Scheveningse Bosjes
Groene tuin in Hollandse duinen
Het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) bestrijkt een groot gebied, met 14 gemeenten. Veel inwoners hebben een tuin, en het NPHD roept hen op daar een ‘Groene Tuin in Hollandse Duinen’ van te maken. Een natuurlijk ingerichte tuin, met weinig tegels en veel streekeigen planten, met kasten voor vogels en bijen, en zonder gebruik te maken van gif. Samen verbeteren we zo de biodiversiteit en brengen we de natuur naar de stad. De AVN en veel andere groene organisaties uit de omgeving ondersteunen dit project van harte. De start is begin april. Meer informatie is te vinden op de website www.nationaalparkhollandseduinen.nl Daar zullen een stappenplan en een plantenlijst geplaatst worden.
Gemeenteraadsverkiezingen
Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Tijd om de politieke groene ambities onder de loep te nemen.
Grenspaal van den Koning
In de Natte Pan van de Westduinen staat al sinds het begin van de negentiende eeuw een grenspaal om het jachtgebied van de koning aan te geven. Met aan de voorkant de tekst ‘PRIVATIEVE JAGT VAN DEN KONING’ en aan de achterkant ‘DOMEIN’. De afgelopen jaren is deze paal al twee keer vernield. Hij is nu weer teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek en omgeven door een schapenhek.
Project groene strand
In tegenstelling tot de duinen wordt het strand niet gezien als een natuurgebied. Mensen die weleens op stranden komen waar niet met grote machines het zand wordt schoongeveegd weten dat het er heel anders uit kan zien dan de meeste stranden voor de Nederlandse kust. Een aantal organisaties is daarom met een nieuw initiatief gestart: […]
23 april jaarlijkse ALV
Op zaterdag 23 april aanstaande houdt de AVN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij hadden daarvoor een locatie gereserveerd, maar dat ging te elfder ure niet door. Wij zoeken naarstig naar een alternatieve locatie. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur. We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend een lezing. Piet Jonker, voorzitter van de Stichting Duinbehoud, houdt na de lunch een lezing met als titel ‘Behoud de duinen’. Welke bedreigingen zien we op de duinen afkomen, zoals zeespiegelstijging, stikstofemissie, toenemende recreatiedruk, welke kansen/mogelijkheden zijn er die dreigingen te pareren.
Twee AVN excursies
Vaak ploegen we voor u hele stapels papier door. Gelukkig hoeven daar geen bomen meer voor te worden geveld, maar het aantal pagina’s is alleen maar groter geworden in het digitale tijdperk. Alles heeft zijn keerzijde. Dat doen wij graag, maar af en toe is het toch tijd voor een ander soort activiteit. De coronamaatregelen lijken voorbij, het wordt voorjaar, tijd om weer samen op pad te gaan in de natuur! De AVN organiseert twee excursies voor u. Beide zijn in een gebied dat in het nieuws is.