Home » Jubileumjaar voor duinvrijwilligers

Jubileumjaar voor duinvrijwilligers

Onze duingebieden langs de kust kennen veel afwisseling, verschillende gebiedjes met uiteenlopende omstandigheden. Hierdoor is de meest rijke natuur in Europa ontstaan: een leefgebied voor talloze soorten planten, vogels, insecten, zwammen, amfibieën et cetera. Met de aanwijzing van grote stukken als Natura 2000-gebied is dat nu ook internationaal erkend.

Eric Wisse

 

In Den Haag is een flink deel van die waardevolle natuur veranderd in stedelijk gebied. De kleine duinstrook die over is staat onder zware recreatieve druk. Stikstofdepositie en verstorende ingrepen uit het verleden zorgen voor een teruggang in aantallen flora en fauna en in soortenrijkdom.

 

Teruggang van konijnenpopulaties en het ontbreken van grote groepen grazers hebben een negatief effect op de variatie van bloeiende planten en insecten. Eigenlijk op het hele ecosysteem. De laatste jaren is er steviger ingezet op natuurherstel.

 

Menselijke grazers
De Werkgroep Westduinen bestaat dit jaar tien jaar. Deze is in het voorjaar van 2013 in het leven geroepen door de gemeente Den Haag. Een grote groep vrijwilligers die zich inzet voor de unieke duinnatuur in de Westduinen en de Bosjes van Poot.

 

Door woekerende, concurrerende soorten te verwijderen of terug te snoeien bevordert de werkgroep de variatie en daarmee de biodiversiteit. Denk aan opschot van esdoorn. Dit gebeurt op plekken met potentie voor de oorspronkelijke duinvegetatie.

 

Daarbij wordt in de uitvoering ook gelet op landschappelijke aspecten, de beleving. Met snoeimateriaal worden soms illegale sluippaden en mountainbiketrails afgesloten. Ook wordt zwerfvuil verwijderd en geven de vrijwilligers door aan de verantwoordelijke instantie wanneer er iets kapot is.

 

Beheer onder deskundige begeleiding
Omdat de Westduinen Natura 2000-gebied zijn is er een beheerplan voor opgesteld. Dat is een verplichting voor deze gebieden. Alle werkzaamheden van de werkgroep passen in dit plan.

 

De duinwerkgroep wordt gecoördineerd door een specialist op het gebied van duinecologie met nauwe banden met Stichting Duinbehoud en IVN. Wekelijks worden flora en fauna in de duingebieden geïnventariseerd.

 

Uiteraard is er nauwe samenwerking met de groenbeheerder, ‘Den Haag Werkt’ (voorheen Omnigroen) en de boswachters. De groep consulteert waar nodig ecologen en duinexperts binnen de Stichting Duinbehoud. Ook zijn er afstemmingsmomenten met de AVN, de KNNV, het IVN, de stadsecologen. De Groene Motor en ‘Den Haag Doet’ zijn faciliterend. Via de Klankbordgroep ‘Westduinpark & Wapendal’ is er contact met andere betrokken partijen.

 

Als je door de Westduinen loopt tref je fraaie zuidhellingen met steilwandjes vol gaatjes: nestel- en overwinteringsruimten van zandbijen en graafwespen. Hier laat de zandhagedis zijn eieren uitbroeden door de zon. Libellen jagen er op insecten. Vaak zie je dan het positieve effect van ingrepen van de Werkgroep Westduinen. Talloze organismen keren hier terug na een ingreep op maat.