Home » 7 april 2023 – verzoek handhaving Bestemmingsplan Strafhof

7 april 2023 – verzoek handhaving Bestemmingsplan Strafhof

Naast het Internationaal Strafhof ligt een terrein met de ‘Voorlopige bestemming – Verkeer’. In de regels van het Bestemmingsplan staat daarover in artikel 10:5: over de geldigheidstermijn: “De voorlopige bestemming als bedoeld in het eerste lid geldt voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.” In artikel 10.6 wordt de definitieve bestemming Groen beschreven: “De op grond van artikel 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening aangewezen gronden met de voorlopige bestemming ‘Verkeer’ zijn na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het derde lid bestemd voor ‘Groen’, waaronder groen(voorziening), park en/of plantsoen, één en ander met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, water, en overige voorzieningen. ” Het bestemmingsplan is op 28 03 2012 onherroepelijk geworden. De termijn van vijf jaar is ruim verstreken. De NCIA heeft een eigen parkeerterrein gekregen, dit tijdelijke parkeerterrein is niet meer nodig. Daarom vragen we het college het bestemmingsplan te handhaven en het gebied tot ‘groen’ te bestemmen en zodanig in te richten. Opdat het weer kan functioneren als ecologische verbinding tussen het Natura 2000-gebied en de groenstrook, het bos langs de Else Mauhslaan.