Home » Zienswijzen » Zienswijzen uit voorgaande jaren

Zienswijzen uit voorgaande jaren

2021-12-08 Inspraak ambitiedocument omgevingsvisie
2021-12-08 Reactie op Ambitiedocument Omgevingsvisie
2021-11-29 Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Watergat te Monster
2021-11-08 Brief aan college en raad over vergunningverlening padelbanen
2021-06-18 Reactie op de Nota van Uitgangspunten Gaarden
2021-06-09 Brief voor gemeenteraad over jaarrondexploitatie
2021-06-02 Inspraak commissie ruimte groene referentienorm
2021-06-02 Brief voor commissie leefomgeving over jaarrondexploitatie
2021-05-14 Reactie op Collegevoorstel voor de Scheveningse Bosjes
2021-05-04 Brief over Sorghvliet
2021-04-21 Brief over de Paauw
2021-04-21 Inspraak commissie ruimte over de Binckhorst
2021-04-07 Zienswijze kapvergunning Wassenaar
2021-04-02 Politieke partijen voorstellen AVN
2021-04-02 Brief aan commissie leefomgeving Nota stadsbomen
2021-02-16 Brief commissie leefomgeving Handhaving voor de natuur
2021-02-16Brief over Nieuwbouw hoofdkantoor ANWB Wassenaarseweg
2021-02-03 Brief Natuurinclusief bouwen
2021-02-01 Zienswijze over omgevingsbeleid Provincie Zuid Holland
2021-01-27 Inspraak over het Central Innovation District (CID)
2021-01-22 AVN standpunt Jaarrondexploitatie strandtenten
2021-01-21 Inspreken Raad – Ruim baan voor de fiets – project 43 Oostduinpark
2021-01-07 Startnotitie omgevingvisie voor Den Haag def
2021-01-05 AVN Reactie Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten
2020-12-21 Zienswijze omgevingsvergunning strandhuisjes Kijkduin
2020-12-02 Inspraaktekst Raadscommissie Ruimte Assumburgweg
2020-11-19 Haags Stikstof beleid – inspraaktekst voorstellen AVN
2020-11-01 Groen in de Binckhorst
2020-10-13 Zienswijze Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming Ringweg Slaperdijk Monster
2020-09-30 inspreektekst AVN voor cieRWE 300920 Vlietzone
2020-09-30 Reactie van de AVN op de nieuwe Nota Stadsnatuur
2020-09-30 Bijlage 2 bij AVN reactie 2020-09-21 AANVULLINGEN Stadsnatuur ZW Den Haag
2020-09-17 Welkom wethouder Mulder en omgevingsvisie
2020-08-13 Beroepschrift AVN-Westmade Noord
2020-08-05 AVN Over aanvraag /natuurtoets nieuwe paden Ruygenhoek – met bijlage
2020-06-14-zienswijze-SV-planMER-CID-AVN versie onget.
2020-06-08 – Bief over Evaluatie strandhuisjes op het Zuiderstrand bij de Zandmotor
2020-05-24 stemverklaring AVN Centrum Noord
2020-05-11 brief Dunea Ruygenhoek
2020-05-08 Schriftelijke inspraak hoorzitting Westmade-Noord gemeente Westland
2020-05-06 brief Doornduin
2020-03-01 zienswijze AVN Natuur Netwerk Nederland
2020-01-09 brief vuurwerk B en W
2019-11-12 brief Verversingskanaal
2019-11-06 AVN voorstellen voor de nieuwe coalitie
2019-11-05 Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Westmade-Noord gemeente Westland
2019-10-17 Inspraak Raad fietsstrategie
2019-09-25 Inspraak AVN Internationale Zone
2019-09-09 Zienswijze verkeersbesluit Escamplaan
2019-07-10 inspraak bestemmingsplan Madurodam
2019-07-01 brief vuurwerk B en W-def.
2019-06-05-zienswijze AVN bestemmingsplan Koekamp def
2019-06-02 Zienswijze AVN Gebiedsvisie Internationale Zone
2019-02-14 inspraak Koekamp
2019-02-14 bijlage bij voorstellen AVN Koekamp
2019-02-11 uitgangspunten voor de Internationale zone
2019-01-17 AVN over plan van aanpak Scheveningse bosjes
2018-12-17 Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Madurodam
2018-11-27 Bezwaar kapvergunning 21 bomen moerasparkje Min. Buitenlandse Zaken
2018-11-12 Advies in Raadscommissie over omgevingsplan Binckhorst
2018-10-02 hoorzitting Scheveningseweg
2018-09-05 bunkers N Scheveningse Bosjes
2018-08-26 Scheveningseweg aanlegvergunning
2018-08-06 Antwoord aan wethouder De Mos op besluit Koekamp
2018-10-15 AVN over Ontwerpvisie Rijke Groenblauwe leefomgeving en Uitvoeringagenda Provincie
2018-07-10 Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de kap van 36 bomen Rijswijk
2018-07-01 Bezwaar tegen omgevingsvergunning Scheveningseweg
2018-06-28 Raadsvergadering ontwerp-bestemnmingsplan Den Haag Centraal
2018-06-22 Zienswijze op de Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming Kijkduin-Bad
2018-06-13 voorstellen vergadering ontwerp-bestemnmingsplan Den Haag Centraal
2018-05-31 Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning Sushifestival Westbroekpark
2018-05-16 reactie op concept ontwerp bestemmingsplan Madurodam def
2018-04-27 Zienswijze ontwerpbesluit Monsterseweg 27
2018-04-18 AVN voorstellen voor de coalitie
2018-04-05 Zienswijze kern bijzonder Plaats
2018-01-16 Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergun. Nieuwe Scheveningse Bosjes
2018-01-10 Advies inrichting Koekamp
2018-01-09 Zienswijze kern bijz Kneuterdijk
2018-01-10 Zienswijze herziening bestemmingsplan Madestein / Vroondaal
2017-12-22 Bezwaar kapvergunning 18 bomen Sir Winston Churchilllaan Rijswijk
2017-12-06 Aanbevelingen AVN t.a.v. stadsentree Koekamp
2017-11-07 Advies boomaanplant Nieuwe Scheveningse Bosjes
2017-11-02 Zienswijze conceptbestemmingsplan Den Haag Centraal
2017-10-10 Zienswijze Concept voorlopig ontwerp stadsentree A12 en stadsentree Koekamp
2017-08-08 Bezwaar kapvergunning 6 bomen Nieuw Eyckenduynen
2017-06-23 Advies AVN t.a.v. Raadsvoorstel uitbreiding van Madurodam
2017-03-14 Zienswijze aanvraag omgevingsvergunning bunkermuseum Westduinpark
2017-03-07 Bezwaar Bunkers Badhuisweg
2017-01-31 Bezwaar Kapelweg ongenummerd
2017-01-31 Bezwaar strandhuisjes Kijkduin
2017-01-05 Motivatie keuze AVN voor Scheveningseweg variant 3 B
2017-01-02 Zienswijze verkeersdocument gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan
2016-11-03 Brief aan wethouder m.b.t. Uitwerkingskader Madurodam
2016-10-03 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oude Waalsdorperweg
2016-09-01 Reactie op Agenda Groen
2016-08-15 Reactie op strandnota 2017-2022
2016-07-07 Zienswijze conceptbestemmingsplan Leidschenveen
2016-04-13 Zienswijze concept ontwerpbestemmingsplan Vogelwijk
2016-03-31 Bezwaarschrift parkeerterrein ICC
2016-03-27 Zienswijze concept strandnota 2017-2022
2015-12-21 Zienswijze Ontwerp-Bestemmingsplan Zorgvliet
2015-11-11 Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Statenkwartier
2015-07-07 Zienswijze Ontwerp-Bestemmingsplan Belgisch Park
2014-11-26 Inspraak over herinrichting Kijkduin in Cie Ruimte
2014-10-22 Bezwaar tegen kap van 14 iepen aan de Aaltje Noordewierstraat
2014-09-04 Advies compensatie natuur NAVO-gebouw Oostduinen
2014-08-30 Factsheet oude eiken Oosterbeek
2014-06-10 Quickscan brandschade Park ’t Loo in Voorburg
2014-03-05 Inspraak cie Ruimte over Tender Landgoed Ockenburgh
2014-02-17 Zienswijze op ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland
2014-02-05 Inspraak cie Ruimte parkeergarage Tournooiveld
2014-01-11 Reactie op gebiedsvisie Internationale zone
2014-01-06 Advies Eikenlanen landgoed Oosterbeek
2013-12-20 Zienswijze parkje Javalaantje
2013-11-06 Zienswijze De eikenlanen van Landgoed Oosterbeek
2013-10-24 Bezwaar omgevingsvergunning Cremerweg
2013-10-15 Aandacht voor opheffing Landschapsbeheer Zuidholland
2013-10-08 Bezwaar tegen kap van diverse bomen nabij Landhuis Marlot-Reigersbergen
2013-09-11 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kijkduin juni 2013
2013-08-20 Zienswijze herziening provinciale structuurvisie
2013-07-24 Zienswijze bestemmingsplan en MER Scheveningen Haven
2013-06-28 Bezwaar kandelaberen platanen Albardastraat
2013-05-30 Inspraak gemeenteraad “Bestemmingsplan Bomenbuurt-NWHR
2013-05-29 Inspraak cie Sted. ontwikkeling “concept bestemmingsplan Fl. Nigtingalepark”
2013-05-15 Inspraak cie Leefomgeving “Initiatief voorstel Groene Ruimte voor Verbetering”
2013-04-17 Zienswijze bestemmingsplan Uithofslaan
2013-03-26 Zienswijze bestemmingsplan Houtwijk
2013-01-28 Zienswijze Reikwijdte en Detailniveau Scheveningen Haven
2013-01-14 Zienswijze beheerverordening Meer en Bos
2013-01-08 Zienwijze conceptbestemmingsplan Mariahoeve
2012-11-14 Zienswijze Ontwerp-beheersverordening Scheveningse Bosjes- Van Stolkpark
2012-10-22 Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Internationaal Strafhof
2012-09-26 Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Fl. Nightingalepark
2012-09-19 Zienswijze Kadernota Openbare ruimte (Park Zorgvliet)
2012-05-21 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Arendsdorp Oostduin
2012-05-21 Zienwijze Kapaanvraag Oosterbeek
2012-05-18 Zienswijze Lange Voorhout
2012-02-13 Zienswijze L.O.P. Duin Horst Weide
2011-09-11 Zienswijze SVIR