Home » NIEUWS » Nieuw participatie instrument “Haagse Mixer” kan beter

Nieuw participatie instrument “Haagse Mixer” kan beter

Nu de kogel door de kerk is en de nieuwe, o zo belangrijke omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2024 is de Haagse gemeentelijke omgevingsvisie van groot belang. Die zet de koers uit voor het toekomstige stedelijke landschap van Den Haag. Als de visie onvoldoende of op de verkeerde manier aandacht besteedt aan groen en natuur, dreigen we een onschatbare kans te missen om onze stad groener en natuurrijker te maken.

Participatie met de “Haagse Mixer” voldoet niet: kloof tussen inwonerswensen en geboden opties voor groen en natuur

De “Haagse Mixer” is bedoeld om de mening van bewoners te verzamelen en te gebruiken in het participatieproces. Het idee hierachter is lovenswaardig, maar er is een ernstig tekort. Veel bewoners die pleiten voor een groenere en natuurrijkere stad kunnen hun stem niet laten horen in dit participatietraject. Momenteel biedt de Haagse Mixer namelijk alleen de optie ‘klimaatbestendig Den Haag,’ terwijl natuur en groen ontbreken. Dit terwijl de startnotitie voor de omgevingsvisie oorspronkelijk sprak over het versterken van natuur, groen en biodiversiteit in de stad.

Uit enquêtes blijkt dat 87% van de inwoners meer ruimte voor groen en natuur in de stad wil, zelfs binnen loopafstand van hun woningen. De AVN heeft in een brief aan het gemeentebestuur gevraagd om de Haagse mixer aan te passen door de optie voor groen en natuur toe te voegen aan het participatietraject in een nieuwe versie van de Mixer. Daarnaast stellen we voor om vier al uitgewerkte alternatieve scenario’s toe te voegen, waarvan “klimaatbestendige parken stad” er een is. Eigenlijk dekt ’parken’ de lading niet. Klimaatbestendige, groene en natuurrijke stad zou nog beter zijn.

De participatiegids: onderwerpen rondom groen en biodiversiteit staan ten onrechte alleen vermeld bij het omgevingsplan

De gemeentelijke participatiegids is bedoeld om de participatie in Den Haag te verbeteren, vooral met betrekking tot de uitvoering van de Omgevingswet. Op een belangrijk punt schiet de gids echter te kort, namelijk waar het de onderwerpen benoemt die in respectievelijk de Visie of het Plan moeten worden behandeld. Het is niet juist dat die onderwerpen verschillen. Zo wordt het uitgelegd door het informatiepunt van de rijksoverheid IPLO. In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. Volgens de participatiegids zou de omgevingsvisie zich echter moeten richten op bouwen, mobiliteit, recreatie, enzovoorts, terwijl het omgevingsplan zich zou moeten richten op groen en milieu.

De AVN heeft daar een probleem mee: de omgevingsvisie en het omgevingsplan behandelen dezelfde onderwerpen, maar vanuit verschillende perspectieven. De visie legt de koers vast, terwijl het plan deze keuzes omzet in praktische regels. Het is van cruciaal belang dat beleid met betrekking tot groen, biodiversiteit, ruimtelijke indeling, ecologische verbindingszones, bezonning en windval, lucht, geluid, enzovoort, in de omgevingsvisie staat en vervolgens wordt uitgewerkt in het omgevingsplan.

Dat lijkt technisch, maar bij het vaststellen van het omgevingsplan moet je terug kunnen vallen op de omgevingsvisie!