Home » Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Ten behoeve van actualiteiten in het Haagse groen voert de AVN regelmatig zelf onderzoek uit of laat dit door deskundige derden doen. Afgelopen half jaar waren er drie onderwerpen die daarvoor in aanmerking kwamen:

Broedvogelinventarisatie Scheveningse Bosjes
Ten behoeve van de actualiteit rond de herontwikkeling van de Scheveningse Bosjes vond de AVN het belangrijk om te weten wat de dichtheden in voorkomen zijn van broedvogels in de verschillende deelgebieden van de Scheveningse Bosjes.
Daarom kreeg Natuuronderzoeksbureau Remeeus opdracht om een officiële inventarisatie te doen volgens de wetenschappelijke richtlijnen van Sovon.
Zijn veldonderzoek betrof tien ochtendbezoeken aan het gebied om aan de hand van de zang vast te stellen hoeveel territoria van de verschillende vogelsoorten aanwezig zijn.
Zijn rapport met aanbevelingen is medio augustus opgeleverd en inmiddels informeel ter hand gesteld aan de Denktank ‘Scheveningse Bosjes’ ter ondersteuning van hun bredere onderzoek van het gebied. ‘Meten is weten’ ligt aan de basis van alle nieuwe beleidsstappen. Zo ook in het Haagse groen. In september wordt het rapport officieel aangeboden aan wethouder Revis.

Leeftijd bos achter Madurodam

De uitbreiding van Madurodam heeft heel wat voeten in aarde binnen de Haagse discussie. Om met de juiste argumenten naar buiten te komen, moet er eerst met zekerheid worden vastgesteld om welke feiten het gaat. Argumenteren vanuit de emotie is daarbij geen goede raadgever. Om zeker te weten hoe oud het bos achter Madurodam is, heeft AVN-secretaris en landschapsecologe Aletta de Ruiter aan de hand van kaartmateriaal een historisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat het bos pas na de Tweede Wereldoorlog is aangeplant.  
Omdat een aantal dikke bomen doet denken dat er toch overblijvers van oudere datum staan, heeft AVN-boomdeskundige Bas Steenks bij de dikste meerstammige eik een boring gezet met een aanwasboor. Hiermee kan een dunne dwarsdoorsnede van de jaarringen van de stam gemaakt worden. Alhoewel de boomdikte anders doet vermoeden, bleken de drie stammen niet ouder te zijn dan ca 60 jaar.

Ecologische waarde Broeksloot/Binckhorst

Op verzoek van de watersportvereniging SGVT heeft Aletta de Ruiter een quickscan gedaan naar de ecologische potentie van het werfterrein op de hoek van de Broeksloot en de Trekvliet. Als aanleiding gold het herinrichtingsplan van de gemeente voor dit deel van de Binckhorst. De watersportvereniging zou daarin geamoveerd worden.
Ook hierbij moest eerst een duik in de historie genomen worden om vast de stellen wat de kwaliteit van de bodem is.  Een inventarisatie van het groen in combinatie met het extensieve gebruik van deze locatie bracht aan het licht dat het terrein heel wat natuurwaarde herbergt. Omvorming naar recreatief gebruik zou de kwaliteit van de natuur sterk doen afnemen.