Home » Omgevingsplan Binckhorst is grote uitdaging

Omgevingsplan Binckhorst is grote uitdaging

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarna moet de gemeente alle bestemmingsplannen gaan vervangen door één omgevingsvisie en één omgevingsplan. Den Haag is daarom gestart met een ‘pilot’ omgevingsplan voor de Binckhorst.
Een verschil met een bestemmingsplan is, schrijft het College, dat een omgevingsplan geen blauwdruk meer is hoe en waar exact ontwikkeld moet worden, maar een raamwerk waarbinnen de markt zelf invulling kan geven aan organische ontwikkeling. Planologisch is dit een hele nieuwe aanpak die meer ruimte geeft aan de projectontwikkelaars en dus ook risico’s voor de stad met zich meebrengt.

Een lijvig plan
Dit voorjaar was een eerste versie klaar. Het plan telt meer dan 5000 pagina’s. Zelfs de Commissie MER, die wel vaker lijvige rapporten doorworstelt, vond dat veel. En bovendien, schreef de commissie, was het “moeilijk navolgbaar”. Ze vroeg om een aanvulling die duidelijk de gemaakte keuzes aangeeft op welke gronden de afwegingen gemaakt zijn en hoe ze geborgd worden. De aanvulling kwam er, met meer milieu-informatie en een duidelijk voorkeursalternatief. Daarmee was de Commissie MER tevreden. Na de inspraak en de discussie in de raadscommissie werden nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Belangrijk is dat het college heeft beloofd om de raad (half)jaarlijks te berichten over de voortgang van de transformatie van het gebied. Zo blijft de gemeenteraad betrokken, wat bij wijzigingen in bestemmingsplannen in het verleden ook altijd zo was. En wat vindt de AVN van het plan? Dan gaat het specifiek om groen en natuur.

Groen in de Binckhorst
Wat cruciaal is voor het omgevingsplan, en de toekomstige omgevingsvisie, is dat het groen geborgd blijft. De gemeenteraad heeft zich immers verplicht de Stedelijke Groene Hoofdstructuur ‘duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken’. Daarbij moeten ook de nieuwe beleidsregels over ‘natuur-inclusief bouwen’ een rol gaan spelen. Het gemeentebestuur heeft dan ook vier ambities voor de Binckhorst. Eén daarvan is dat het een proeftuin wordt voor duurzaamheid en vergroening. Hoe wordt dat gerealiseerd ?
Tot op heden is er niet veel groen in de Binckhorst dat behoort tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, alleen een strook langs de Maanweg op de grens met Voorburg staat als ecologische zone opgevoerd. Verder is er alleen groen bij kasteel Binckhorst en begraafplaats St Barbara. In de toekomst komt er langs de Trekvliet een Waterfrontpark waar niet meer dan 40% bebouwd mag worden. De AVN heeft voorstellen gedaan voor groen. Die voorstellen zijn deels overgenomen. In de planregels stond dat de ecologische waarden mochten worden aangetast mits ‘niet onevenredig’. Dat was een wonderlijke regel. Als er al zo weinig groen is, moet dat juist worden behouden en verbeterd! De wethouder en de raad hebben onze kritiek ter harte genomen; nu staat er in het plan dat de ecologische waarden -waar mogelijk- worden versterkt.  Eén van de wijzigingen is dat de 26 meter brede openbare kade langs de Trekvliet wordt opgenomen op de kaart. Die mag niet worden bebouwd. Maar wat gebeurt er verder mee? Als de kade wordt vergroend en daar bomen en struiken komen, is dat natuurlijk prachtig. De eerste bewoners van het Junoblok aan de Trekvliet klaagden echter in hun inspraak dat de ruimte rondom hun flatgebouw is versteend. Een 26 meter brede tegelkade, dat was toch niet de bedoeling? De wethouder heeft beloofd dit te zullen oplossen.

Natuur kan ook het dak op
Maar als er op maaiveldniveau weinig ruimte is dan moeten we innoverend willen denken, vindt de AVN. Groenaanleg kan namelijk ook langs gevels en bovenop nieuwe bebouwing. Zeker bij nieuwbouw is dat goed te realiseren. We bedoelen dan niet alleen een groene deklaag, maar een robuuste parkaanleg op bijvoorbeeld het dak van een parkeergarage. Dat is al eerder gedaan bij grote bedrijven zoals het  European Patent Office in Rijswijk waar reeds twintig jaar lang tweeëneenhalve hectare park en natuurgebied op de eerste etage ligt. Dat schept een hele plezierige woon/werkomgeving. Groen op het dak zal zeker bijdragen aan het creëren van ecologische verbindingen. De AVN heeft onlangs een folder gemaakt die bij alle Haagse overleggen wordt uitgedeeld aan de beleidsambtenaren, projectontwikkelaars en iedereen die zich bezighoudt met de nieuwbouw in de stad.  Daarnaast zullen we ook pro-actief afspraken maken met de stakeholders in de Binckhorst om deze aanlegtechniek te promoten. Daarbij krijgt de AVN hulp van landschapsarchitect J’ørn Copijn die reeds decennialang ervaring heeft met de aanleg van robuust dakgroen