Home » Nota Stadsbomen in de maak voor bomenstad Den Haag

Nota Stadsbomen in de maak voor bomenstad Den Haag

Eens in de 10 jaar wordt het natuurbeleid van Den Haag vernieuwd: de Nota Stadsnatuur is af en wordt in de gemeenteraad besproken. Aan de Nota Stadsbomen wordt nog gewerkt. Het is een concept met veel goede punten. Den Haag is niet voor niets een bomenstad! Al sinds 1536, toen Karel de Vijfde vier rijen lindes liet planten op het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg.

door: Caroline de Jong-Boon

 

Waar gaat het om, wat zijn stadsbomen?
Vroeger hadden we het over straatbomen, maar bomen staan niet alleen langs straten. Met vrijstaande bomen in ander groen erbij, van bermen tot parken, gaat het om een totaal van 120.000 stadsbomen. Al deze bomen hebben een “paspoort”, met soort, leeftijd, enz. U kunt ze opzoeken in de Haagse bomen app (zie www.denhaag.nl/bomen) .
Daarnaast staan er nog naar schatting 600.000 andere bomen in Den Haag. Die worden geen stadsbomen genoemd omdat ze in groepen staan, als bosschage of bos. Of omdat ze niet in eigendom of beheer bij de gemeente zijn. In totaal meer dan één boom per inwoner!

Waar zijn stadsbomen goed voor?
In het kort: voor de leefbaarheid. Of meer modern uitgedrukt: voor hun ecosysteem diensten, zoals afvang van CO2, water en fijnstof, verkoeling en veel meer.
Wetenschappelijk onderzoek toont veelvuldig aan dat onze gezondheid baat heeft bij groen. Eigenlijk hoef je aan bewoners van deze stad niet te bewijzen dat bomen in de woonomgeving ergens goed voor zijn. Het is wel duidelijk dat Hagenaars en Hagenezen hun bomen waarderen: ze willen ze niet missen! Als ze moeten worden omgehakt voor projecten ontstaat er steevast protest.

De bomennota
De gemeente wil met deze nota twee doelen bereiken: een toekomstbestendig bomennetwerk en meer kroonoppervlak in 2030.
De zogenaamde “Stedelijke Groene Hoofdstructuur” (SGH) bestaat uit groengebieden (parken en bossen), ecologische verbindingszones en belangrijke bomenrijen. Deze bomenrijen samen worden in de nota de hoofdboomstructuur genoemd. Het gaat om lange groene lijnen, haaks op en evenwijdig aan de kust, die bijdragen aan verbindingen voor de natuur. Die zijn belangrijk voor bijvoorbeeld vleermuizen, die zich erop oriënteren. Er worden met de nota ook een aantal nieuwe boomstructuren toegevoegd aan de hoofdboomstructuur. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe structuren. Wie suggesties heeft waar deze ontbreken kan dit melden aan info@avn.nl.
De toekomstbestendigheid wordt verbeterd door het bij elkaar planten van verschillende geslachten, soorten en cultivars van bomen. Dat maakt verspreiding van ziektes van een boomsoort een stuk lastiger. Het is ook beter voor de biodiversiteit. Groene middenbermen zijn overigens een betere plek voor bomen dan in een stoep.

Meer kroonoppervlak in 2030
In de nota staan een aantal goede voornemens, zoals kiezen voor kwaliteit, niet kwantiteit. Bomen zullen zoveel mogelijk worden geplant op toekomstbestendige groeiplaatsen. Bestaande groeiplaatsen zullen worden verbeterd.
Verder zullen bomen goed beschermd moeten worden bij het vervangen van kabels en leidingen, evenementen, constructiewerken, enzovoorts.
Bomen zullen ook verplant worden, als dat mogelijk is. Bomen in bakken worden alleen nog maar gebruikt “als laatste redmiddel”. Er wordt onderzoek gedaan naar optimale groeiplaatsen voor bomen op daken en overkluizingen. Dat is belangrijk voor wijken als de Binckhorst, waar weinig ruimte is voor groen als je niet “natuurinclusief” bouwt.
Verder zullen actief bomen uitgedeeld worden aan bewoners en scholen.

Bomen bij projecten
Er zijn altijd veel projecten in de stad, zoals bouw, vervanging van riool, wegen, trambanen of kades. Al deze projecten worden kritisch gevolgd door bewoners en groene organisaties op hun effecten op bomen. Is kap echt nodig, kunnen bomen niet vaker worden verplant? Uitgangspunt in de nota is: zorgvuldig omgaan met bestaande bomen en kansen benutten voor aanplant van nieuwe bomen, ontstenen, groeiplaats verbeteren. De gemeente maakt een ‘Routeboek bomen in projecten’. De gemeente gaat andere vormen van inspraak onderzoeken (“beginspraak”) en de inzet van “Stadsbomenadviseurs”. De AVN hoopt dat het niet bij onderzoek blijft.

Tot slot
Het zijn veel mooie voornemens in de nota. Helaas is het huidige budget voor beheer volgens de nota, gebaseerd op het rapport “Beheren op Niveau 2014” slechts 78% van het bedrag dat nodig is voor de gevraagde kwaliteit. Dus zal de AVN aandringen bij de gemeenteraad op voldoende financiën om dit goede beleid ook naar behoren te kunnen uitvoeren!