Home » Groene gemeente Westland?

Groene gemeente Westland?

De gemeente Westland heeft -beter laat dan nooit- een Actieplan Groen Westland het licht laten zien. Het actieplan bevat handvatten om Westland te vergroenen en zo ‘bij te dragen aan de aantrekkelijkheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de gemeente’.

 

Het plan gaat in op vijf punten: meer ruimte voor bomen, verbetering van bestaand groen, uitbreiding van natuurgebieden, verminderen van verharding ten gunste van groen, en betrokkenheid van Westlanders bij groenprojecten.

 

Het plan identificeert de sterke en zwakke punten van Westland. Sterke punten zijn volgens het actieplan onder andere de aanwezigheid van gebieden met grote natuurwaarden, groene ecologische verbindingen en de nabijheid van parken en natuurgebieden voor de meeste inwoners.

 

Verbeterpunten zijn onder andere het gebrek aan groenvoorzieningen binnen de kernen, de beperkte beschikbare ruimte en het onderbenutten van kansrijke plekken voor groen.

 

Het rapport, inmiddels aanvaard door de gemeenteraad, zet sterk in op samenwerking met natuurorganisaties en het betrekken van bewoners via voorlichting, educatie en participatie. En eerlijk is eerlijk, vergeleken met voorgaande colleges is het niveau van participatie sterk verbeterd!

 

Net als in Den Haag wordt een sterke groene hoofdstructuur als essentieel gezien om de natuurwaarden te beschermen. Westland participeert ook in het Uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen. Het plan benoemt ook het belang van groenstructuurkaarten, zowel op gemeentelijk niveau als op het niveau van de kernen, om de groenstructuur in kaart te brengen en als leidraad te dienen voor toekomstig groen. Helaas neemt de gemeente Westland nog niet deel in het opendata initiatief dat de basis is voor de kaarten van de Haagse bomen app. Er zijn wel toezeggingen gedaan voor het einde van 2023.

 

Maar het rapport is degelijk en is voorlopig goed genoeg om, in afwachting van uitvoerende maatregelen, voorzichtig als positief te bestempelen. De geschiedenis van het groene beleid in Westland is droevig. De gemeente bungelt onderaan in de lijsten met groene gemeenten, maar dit is een zeer bemoedigende doorstart.