Home » Central Park aan de Noordzee

Central Park aan de Noordzee

Wie denkt op mooie dagen rustig in de duinen van het Westduinpark te kunnen wandelen komt nu al bedrogen uit. Je wordt voortdurend achterna gezeten door auto’s, tractoren met aanhanger en ander gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, maar vooral rolstoelen en scootmobie­len moeten regelmatig in de kant duiken omdat er weer een ‘rechthebbende’ langs moet.

Kijkduin doet op een zomerse dag niet onder voor Scheveningen Bad.

Afgelopen twee jaar zijn er twee bestemmings­plannen aangenomen die de randen van het natuurgebied aan twee kanten tot aan de grens volbouwen. Het Hotel Atlantic wordt verbouwd en mag vol­gens het bestemmingsplan zo hoog worden als het huidige hoogste punt, met fors meer bebou­wing aan de duinkant. Aan de andere kant van het Westduinpark komt, ook pal tegen de duinrand, een blok van acht verdiepingen op het voormalige Norfolkterrein.

Hier verzaakt de gemeente Den Haag al haar verplich­tingen om ook aan de randen van een Natura 2000 gebied geen verstorende ontwikkelingen toe te staan. Aan de kant van de Noordzee ligt het Zuiderstrand, overal het ‘rustige strand’ genoemd. Dit Zuiderstrand strekt zich uit van het zuidelijk havenhoofd tot aan de grens met Monster. Er is redelijk veel activiteit op het strand, maar vooral ’s winters is het er nu nog heerlijk rustig.

Nieuw strandbeleid tot 2022
Het College van B&W heeft in de afgelopen periode samen met geïnteresseerden, waaronder de AVN, discussies gevoerd over het nieuwe strandbeleid. De veertig strandhuisjes die nu bij Kijkduin staan, werden daar zoveel mogelijk buiten gehouden “omdat het om een proef gaat”.
De sessies werden begeleid door mediagetrainde pro­fessionals waar inhoudelijke opmerkingen niet aan waren besteed omdat het tenslotte om het proces ging. Jammer, want de belanghebbenden kwamen massaal naar de bijeenkomsten. De slotbijeenkomst werd echter een half uur voor aanvang afgeblazen.
Nu ligt er een voorstel van B&W voor een nieuwe strandnota voor de periode tot en met 2022. Hierin wordt het Westduinpark de ‘natuurlijke longen’ van Den Haag genoemd. Dat is het uiteraard niet, maar wel is dit duingebied heel waardevol als natuur-en rustgebied. Je moet aan de randen daarvan – en van de aangrenzende Solleveld-Kapittelduinen – geen ont­wikkelingen toelaten die het achterland verstoren. Weliswaar wordt in de hele nota gesproken van ‘rus­tig strand’ , ‘rustzoeker’ en ‘Natura 2000 status’ maar daar worden nergens aangepaste regels aan verbon­den. Sterker nog, juist op het – tot voor kort – stille stuk strand tussen Kijkduin en Monster zijn nu al strand­huisjes gerealiseerd en in de nota is er uitdrukkelijk ruimte voor meer.
In een in augustus 2016 bijgewerkte nota over bebou­wing aan de kust werd in opdracht van Natuurmo­numenten becijferd dat er in de directe kuststrook tussen Cadzand en Den Helder recent ongeveer 6000 objecten zijn gerealiseerd of in de komende 3 jaar zul­len worden gerealiseerd. De gemeente Den Haag doet daar stevig aan mee.

In de strandnota staat ook niet hoe het rustige strand rustig gehouden moet worden. Je zou mogen ver­wachten dat ondernemers op het rustige strand min­der mogen dan bijvoorbeeld in Scheveningen, maar dat vinden we nergens terug in de Nota. Ondernemers krijgen meer ruimte om het strand zonder vergun­ning vol te zetten met strandstoelen en parasols en ze mogen deze ongelimiteerd door de duinen aan- en afvoeren. Het verzoek om venstertijden in te stellen is van de hand gewezen. Kennelijk hindert dat het strandbezoek. Ook camera’s bij de strandopgangen om overtreders te registreren wil men niet.

Meer mogelijk zonder vergunningen
Het college zegt dat er in het nieuwe strandbeleid rekening mee gehouden gaat worden dat grote eve­nementen niet op het Zuiderstrand thuis horen (Schol­lenpop en de brandstapel met Oudjaar vermoedelijk daargelaten), maar zet wel de deur open door veel meer mogelijk te maken zonder vergunning. Door ook op het rustige strand een jaarrondexploitatie niet uit te sluiten en door er strandhuisjes neer te zetten, met de mogelijkheid voor uitbreiding. Doordat de huisjes hoger staan dan eerst was gepland, zijn ze vanuit de duinen goed zichtbaar.
De AVN pleit ervoor om de strandzones in te delen naar hun ligging en het beleid daar op af te stemmen. Dat wil zeggen dat in de enige zone die niet direct aan een Natura 2000 gebied grenst, namelijk Scheveningen Bad/haven, alle verruimingen die in de nota staan van kracht kunnen worden, maar dat in de andere zones de verstorende verruimingen niet toegestaan worden.
Inmiddels zijn er al twee verruimingen van kracht die de druk op het achterliggende gebied hebben ver­groot:

  • Het aantal feestgangers dat een strandtent mag toelaten zonder vergunning is fors opgehoogd, van 500 naar 1500.
  • Het strandseizoen is met een maand verruimd.

De AVN zou graag zien dat er voor het Zuiderstrand andere regels gelden dan voor Scheveningen en Kijk­duin. Vanwege de kwetsbaarheid van het achterlig­gende gebied zou er voor de rustige stranden, nog steeds een vergunningplicht moeten gelden bij gro­tere activiteiten. In dat geval is er meer controle op eventuele overlast.

Door: Jos Verhoeff