Home » 8 juli 2022 – Zienswijze structuurvisie Zuid-West Den Haag

8 juli 2022 – Zienswijze structuurvisie Zuid-West Den Haag

De gemeente Den Haag heeft grote bouwplannen voor Den Haag Zuidwest. Ze wil er 10.000 woningen realiseren. Zuidwest Den Haag is tegelijkertijd ook één van de meest groene wijken van de stad, met een helder raamwerk en weidse opzet van lanen, singels, parken en pleinen. Groen blauwe structuren zijn bij herinrichting identiteitsbepalend. Maar komt het groen hiermee niet te zeer in het gedrang Omdat in de structuurvisie hèt moment is waarop het ruimtelijk beleid wordt vastgesteld wil de AVN nu het belang van de kwaliteit van het groen in Zuidwest Den Haag in een zienswijze wat uitvoeriger uiteen zetten. Ook bij de verdichtingsopgave in Zuidwest Den Haag benadrukt de AVN het belang van het behoud van de groenblauwe structuur en deze als basis te nemen voor de toekomstige inrichting. De structuurvisie is immers het eerste juridische document voor de ruimtelijke plannen in Zuidwest Den Haag. Na het vaststellen van het ruimtelijk beleid in de structuurvisie is het bestemmingsplan/omgevingsplan de concrete uitwerking van het ruimtelijke beleid dat in de structuurvisie is neergelegd. Daarop kunnen voor het eerst zienswijzen worden ingediend. Tevens gaat het vergezeld van een milieu effectrapportage waarin alternatieven zijn uitgewerkt. Het is voor ons onbegrijpelijk dat er al afspraken liggen met projectontwikkelaars, ten koste van groen en natuur, waar niet op kan worden teruggekomen. Eerst had de onderhavige Structuurvisie vastgesteld moeten worden met daarin de ruimtelijke voorwaarden voor de bouwplannen. De participatie richt zich op deze visie en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook de MER waarin gevolgen voor natuur en milieu en alternatieven zijn uitgezocht ligt nu pas ter inzage. Daar uit blijk t de grote druk die de bouwplannen op het openbaar groen leg gen. Wij spreken nadrukkelijk onze zorgen uit over de groene kwaliteit waarover de Structuurvisie zo hoog opgeeft.