Home » 7 juni 2023 – Binckhorst tram niet ten koste van ecozone en ander groen

7 juni 2023 – Binckhorst tram niet ten koste van ecozone en ander groen

Het Masterplan bereikbaarheid CID Binckhorst staat op de agenda. Eerder heeft de AVN haar zorgen geuit in een zienswijze op het voorgenomen besluit. In het antwoord staat dat behoud en het liefst ook versterking van de ecologische zone uitgangspunt is. Dat is mooi. Maar wat komt daarvan met de voorgestelde plannen terecht Daarom hier bij nogmaals kort. Uit de voorgelegde stukken blijkt de ecologische zone langs de Maanweg toch te worden aangetast, evenals groen in Voorburg. De Gemeenteraad van Den Haag heeft bij de behandeling van het Omgevingsplan bij amendement besloten om de zone niet alleen te behouden, maar zo mogelijk te versterken. Ook is het al vele jaren beleid van het gemeentebestuur de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand te houden. Voor de huidige en toekomstige bewoners zijn groenvoorzieningen essentieel om te recreëren en te wandelen. Ook is de ecologische zone van groot belang voor de biodiversiteit. In het kader van de reductie van de hittestress zou veel meer aandacht moeten zijn voor verkoelende gebieden. In de Binckhorst is, zoals bekend, heel weinig groen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat met dit besluit diezelfde gemeente de geringe nog aanwezige groenstructuur en elementen in deze zone gaat aantasten. Behoud van de ecozone Dichtbij de Maanweg staan in de ecologische zone heel oude en grote bomen. Het kappen van juist deze strook van ongeveer 2 meter breed in de ecologische zone ten behoeve van een tramhalte (zie illustratie) heeft dan ook verregaande gevolgen. Naar het oordeel van de AVN verdient de variant over de Zonweg en Regulusweg de voorkeur.