Home » 30 januari 2024 – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan ABC de Strijp Poeldijk

30 januari 2024 – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan ABC de Strijp Poeldijk

Het gaat de AVN om de ontwikkeling van de groenstructuur in de Wenzone in dit bestemmingsplan ABC als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De AVN stelt voor: A Verbeter de Ecologische verbinding Wenzone B Eis in de regels een natuurinclusieve inrichting van bedrijventerrein en woningbouw. . Ter hoogte van Haagse bestemmingsplan Uithofslaan is er al jaren een bottleneck in de zone van Zee tot Zweth. Wij wijzen al geruime tijd op het belang van een robuuste ecologische verbinding van minimaal 50 meter breedte. De Haagse Nota Stadsnatuur spreekt de ambitie uit dat ecologische verbindingen robuuste, vitale groenblauwe structuren zijn met grote, aaneengesloten, diverse en bloemrijke natuurvriendelijke oevers, weides en struweel die zorgen voor robuuste populaties van wilde bijen, dagvlinders, sprinkhanen, kleine zoogdieren, vissen en amfibieën. Bovendien moeten de verbindingen minimaal 30, maar liever 50 meter breed zijn. De AVN stelt de vraag: Voldoet het ontwerp bestemmingsplan aan de eisen voor een robuuste ecologische verbinding, en aan beleidsuitspraken in de vigerende Omgevingsvisie Westland en bijbehorende PlanMER Daarin lezen wij: De gemeente is wettelijk verplicht de natuurwaarden te beschermen die binnen haar grenzen aanwezig zijn.