Home » 27 januari 2023 – Bezwaarschrift kap voor Nieuw Vredenoord

27 januari 2023 – Bezwaarschrift kap voor Nieuw Vredenoord

De AVN is van mening dat drie onderdelen van de kapvergunning moeten vervallen. 1. Beoogde brug over watergang De toevoeging van een beoogde brug over de nieuwe watergang in figuur 9 van het “Memo bomenkap tweede watertoevoer tbv het Molenvlietpark” behorende bij de kapvergunning, voorziet volgens de tekst in een extra toegangsweg voor het landgoed. Deze toegangsweg is kennelijk bedoeld voor de toekomstige bewoners van de beoogde nieuwbouw in het middendeel van het nieuwe landgoed. Het is juist de ze nieuwbouw die nog ter discussie staat, omdat de AVN zich met haar zienswijze van 15 augustus 2022 op het bestemmingsplan Nieuw Vredenoord hier tegen heeft gekeerd. Deze brug komt niet voor in het vigerende bestemmingsplan Molenvlietpark e. o. en ook niet in het vastgestelde ‘Projectplan aanvoerroute bergingsgebied Molenvlietpark’ van het Hoogheemraadschap Delfland van 13 juli 2022, dat de aanleiding is voor deze kapvergunning. De brug moet daarom worden verwijderd uit de figuur behorende bij de kapvergunning. 2. Verbreding Molenslootpad In het ‘Memo bomenkap tweede watertoevoer tbv het Molenvlietpark ” behorende bij de kapvergunning, staat in punt 1. 6, een na laatste alinea, boven figuur 9: “Het Molenslootpad wordt opgewaardeerd tot een erftoegangsweg en daarvoor verbreed”. Even min als de hiervoor genoemde brug is deze verbreding noodzakelijk voor de aanleg van de tweede watertoevoer. Hiermee wordt voorgesorteerd op het beoogde ontwerp van het aan te leggen landgoed Nieuw Vredenoord, conform het nog vast te stellen bestemmingsplan Nieuw Vredenoord. Deze tekst en de aanduiding van de verbreding in figuur 9 dient daarom te worden verwijderd.