Home » 20 april 2023 – AVN zienswijze bestemmingsplan gebied Sociale Zaken

20 april 2023 – AVN zienswijze bestemmingsplan gebied Sociale Zaken

We hebben begrip voor het doel te verdichten en meer woningen te bouwen in de stedelijke omgeving. Het plan ligt echter we l naast een ecologische verbindingszone: de Schenkzone, die deel uit maakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH). Daarover heeft de Gemeenteraad besloten: Met het aanwijzen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur verplicht het gemeentebestuur zich om deze op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Daartoe doen wij de volgende voorstellen: 1. Houd de ecologische verbindingszone duurzaam in stand en versterk die waar mogelijk: beperk hinder van wind en schaduw door de bouwhoogte te verlagen, in ieder geval aan de kant van de ecozone Het is belangrijk schaduw en windhinder in de ecozone te beperken. Er moet worden onderzocht hoe dat optimaal kan worden bereikt. Wat betreft schaduw stellen we voor de hoogte van de bebouwing aan de zijde van de Schenk, nu 35 m, te verlagen tot 14m. In het vigerende bestemmingsplan is de maximum bouwhoogte aan de kant van het spoor 31m (voorgesteld in dit plan: 75m). Aan de kant van de ecozone zijn twee bouwvlakken met een maximum bouwhoogte van 22m toegestaan (volgens het plan 35m). Waar er geen gebouwen zijn, is er nu (deels) groen en groeien er bomen, die dus aansluiten op het groen.