Home » 17 november 2023 – Zienswijze AVN en HVB Vuurwerkshow De Verademing

17 november 2023 – Zienswijze AVN en HVB Vuurwerkshow De Verademing

Wij hebben met ongerustheid kennis genomen van de aanvraag voor een evenmentenvergunning groot voor een Vuurwerkshow op 31 december 2023 a.s. op de Verademing aan de Asmanweg te Den Haag. Wij – de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage e.o. (AVN) en de Vereniging voor Vogelbescherming ’s Gravenhage e.o. (HVB) zijn van mening dat de locatie de Verademing ongeschikt is voor een dergelijke vuurwerkshow. In deze zienswijze vatten wij onze bedenkingen samen. De natuurwaarden van dit gebied zullen door het evenement in ernstige mate worden geschaad. Uit onze verkenning blijkt dat De Verademing een permanent leefgebied is van een aantal kwetsbare soorten. Gevestigd zijn er o.m. twee Huismussengroepen, Fuut, Meerkoet, Spreeuwen en een paartje Zwarte roodstaarten. Het is overwinteringsgebied voor Vinken, Groenlingen, Zwarte roodstaart, Goudhaan, Vuurgoudhaan, IJsvogel en Putter. Het aantal soorten vogels is recent toegenomen door het in samenwerking met de Gemeente Den Haag aangelegde Spiraalbos. Bekend is dat dat het geknal en de lichtflitsen van vuurwerk tot verstoring van de vogelwereld leiden. Ze gaan op de vlucht. Juist in het koude winterseizoen hebben vogels alle energie nodig om te overleven. Verstoring kan ook een aanslag zijn op de aanwezige huismussenkolonies. De huismus is een soort die in onze stad sterk onder druk staat. De Verademing functioneert in de praktijk als rustgebied voor de genoemde kwetsbare soorten vogels, maar ook van kleine zoogdieren. In aanvulling op het bovenstaande wijzen wij erop dat De Verademing geen deel uit maakt van de zeven in het vigerende evenementenbeleid genoemde vuurwerklocaties: Malieveld, Zuiderpark, Lange Voorhout, Grote Markt, Strand Noord, Scheveningen Haven en Westbroekpark.