Home » 16 september 2022 – Zienswijze AVN HOV Binckhorst

16 september 2022 – Zienswijze AVN HOV Binckhorst

De AVN reageert hierbij op de door de verschillende overheden aangedragen voorlopige voorkeursvariant 1T voor een HOV verbinding door de Binckhorst tussen Den Haag CS en Station Voorburg. Omgevingsplan en ecologische zone Uitgangspunt van deze zienswijze is de in het Omgevingsplan Binckhorst opgenomen ecologische zone (Broeksloot, langs de Maanweg, op de grens van Den Haag en Voorburg) , die is aangewezen als te beschermen gebied. Deze behoort tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. De Gemeenteraad van Den Haag heeft bij de behandeling van het Omgevingsplan bij amendement besloten om de zone niet alleen te behouden, maar zo mogelijk te versterken. De AVN onderschrijft het Omgevingsplan dan ook, want de aanwezige natuur, bestaande uit diverse bomen, planten, insecten en dus stadsvogels, dient behouden en versterkt te worden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat diezelfde gemeente de geringe nog aanwezige groenstructuur en –elementen in deze zone wil aantasten. Behouden en versterken betekent immers juist dat fors geïnvesteerd moet worden in groen, gelet op de geplande woningbouw in de Binckhorst. Voor de huidige en toekomstige bewoners zijn groenvoorzieningen essentieel om te recreëren en te wandelen, maar ook voor de biodiversiteit. Ook in het kader van de reductie van de hittestress zou veel meer aandacht moeten zijn voor verkoelende gebieden. De AVN mist de integrale benadering van de uitvoering in de Binckhorst, die een pilot Omgevingswet bij uitstek dient te hebben. Naar het oordeel van de AVN verdient een variant, die qua score dichtbij die van het tracé over de Maanweg ligt, namelijk die over de Zonweg en Regulusweg ( 2T pag 29/140 van Overzichtsrapportage), de voorkeur.