Home » 16 maart 2023 – inspraak Commissie leefomgeving agendapunt H Bossenstrategie

16 maart 2023 – inspraak Commissie leefomgeving agendapunt H Bossenstrategie

De provincie Zuid-Holland pleit in haar ‘Ruimtelijke strategie voor meer bos en bomen in Zuid-Holland, onder andere voor bufferbossen naast stikstofgevoelige duingebieden, natte bossen aan de rand van strandvlaktes en voor bossen tussen stad en land in combinatie met recreatie. Dit als bijdrage aan het landelijk beleid om tien procent meer bos aan te planten. Wethouder Anne Mulder schrijft in reactie daarop dat de ruimte voor aanleg van extra bos in Den Haag beperkt is. Hij stelt voor de binnenduinrand met kleinschalige aanplant te versterken, zuinig te blijven op Haagse bosstructuren en het kroonoppervlak van bomen in de stad te laten groeien. Volgens de 3400 leden tellende, bijna honderdjarige Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken, beter bekend als AVN, is er meer mogelijk. In het noordelijk deel van de Vlietzone tussen de Vliet en de A4, tegenover Voorburg en binnen de Haagse gemeentegrenzen, ligt nog een oorspronkelijk, ongerept weidegebied van circa 20 hectare (zie kaartje in bijlage). Het gebied maakt deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Het laatste stuk Vlietzone dat nog niet in gebruik is genomen voor sportvelden, volkstuinen, bedrijventerreinen, verkeer en woningbouw. De AVN werkt aan een planvoorstel voor ontwikkeling van groen blauwe natuur en van nieuwe extensieve, natuurvriendelijke, recreatiekansen in dit gebied, waarbij circa tien hectare bos zou kunnen worden aangeplant. We willen dit graag verder uitwerken in samenwerking met andere organisaties en met de gemeente. Er zijn veel ruimteclaims voor verschillende functies bij de ontwikkeling van het Haagse deel van de Vlietzone, en die ruimtelijke puzzel is nog niet gelegd door het gemeentebestuur. Laten we deze kans aangrijpen om zeker te stellen dat de natuur, de biodiversiteit en de leefbaarheid voor onze inwoners bij de verdeling van schaarse ruimte niet de sluitpost worden.