Home » 14 september 2022 – inspraak ambitiedocument omgevingswet

14 september 2022 – inspraak ambitiedocument omgevingswet

We stuurden vorig jaar een Reactie op Ambitiedocument Omgevingsvisie, daarom nu kort. In de evaluatie van het pilot omgevingsplan Binckhorst staat het duidelijk: er was aan de voorkant te beperkt nagedacht over “wat sowieso echt moet en wat echt niet kan”. Dat is een belangrijke les voor de omgevingsvisie, waar ambities en beleid duidelijk in moeten staan. Zodat die kunnen worden uitgewerkt in heldere regels in het definitieve omgevingsplan. Regels die in de pilot als “onvoldoende helder” werden ervaren. Dat er met de omgevingswet nieuwe regels op andere gebieden bijkomen, is nog geen reden voor vage regels voor de fysieke leefomgeving. Het kwaliteitsteam ziet het “definiëren en vastleggen van het raamwerk van de openbare ruimte als belangrijke voorwaarde voor het ontstaan een ‘goed stuk stad ’. ” Dat geldt natuurlijk voor de hele stad. Met name als het gaat om groen en natuur is inzet en regie van de gemeente nodig. Niet alles kan aan de markt worden overgelaten. Deze “zachte” waarden zijn te kwetsbaar. Niet alles kan overal. Het gemeentebestuur heeft zich verplicht de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand te houden en te versterken. De laatste 25 jaar is er door de gemeente en haar Raad gewerkt aan mooi beleid voor natuur, groen en bomen in de stad, voor ecologische verbindingen. Maar in het ambitiedocument wordt dit mooie groene beleid herhaaldelijk niet genoemd. Wat ons betreft, doe er juist een strik omheen en zet het beleid zo in de Omgevingsvisie. Want dat is nu precies wat Den Haag zo bijzonder maakt: natuur en groen. De prachtige duinen, landgoederen, bossen en parken, maar ook het kleinschalige groen en bomen.