Home » 11 september 2022 – Bezwaarschrift omgevingsvergunning Madestein

11 september 2022 – Bezwaarschrift omgevingsvergunning Madestein

Hierbij maken wij bezwaar tegen het kappen van 468 bomen (stamomtrekken 31-336 cm) staande tussen de Oorberlaan-Madesteinweg-Madepolderweg en de Oostmadeweg, uw kenmerk: 202111545, publicatie 1 augustus (vakantieperiode), omdat wij deze voorgenomen kap in strijd vinden met behoud van de natuur. Dat er achterstallig onderhoud gepleegd moet worden betwisten we niet, maar dat er hoofdzakelijk gezonde bomen moeten wijken voor het aanleggen van doorgangen door bos(randen) ten behoeve van (fiets)paden, wateropvang( wadi en vijvers ) en zichtlijnen, daar maken we bezwaar tegen. Op diverse locaties waar volgens deze beschikking bomen gekapt zullen worden, zijn op korte afstand al natuurlijke doorgangen aanwezig. Voor de paden zijn alternatieven. Tijdens de rondgang voorjaar 2021 van het Groot Groen Overleg door het gebied heeft de AVN portefeuillehouder hier al op gewezen. De kapvergunning is gebaseerd op een plan voor het landschapspark Madestein, dat nog niet is besproken in de Gemeenteraad. Dat geldt ook voor de onderliggende visie, Solleveld Ockenburgh Madestein, die aan de basis zou moeten liggen van deze plannen. We zijn het niet eens met het plan voor landschapspark Madestein en zeker ook niet met daaruit voort vloeiende kap. Maak plannen die rekening houden met wat er al is. In andere woorden: Madestein heet hier nu ‘landschapspark’. Richt het gebied dan ook landschappelijk in. Dat betekent: houd de landschappelijke kwaliteit in ere en laat staan wat landschappelijke waarde heeft. Dus geen bospartijen kappen om ze ergens anders weer neer te zetten. Het gebied is onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Er wordt echter te veel aaneengesloten bos gekapt, er is geen respect voor de huidige zonering, er worden geen rustgebieden voor de natuur aangewezen.