Home » 10 mei 2023 – Inspraak Commissie Ruimte – Wonen in een leefbare stad

10 mei 2023 – Inspraak Commissie Ruimte – Wonen in een leefbare stad

De AVN is verheugd te lezen dat het College het belang van de leefbaarheid van de Haagse wijken onderschrijft. Daarom lijkt het ons juist een goed voorstel om verplicht een Leefbaarheidseffectrapportage (LER) uit te voeren voor de komende bouwplannen. Dat zal belangrijke inzichten geven over de effecten op de nodige voorzieningen en groen, en mogelijke maatregelen om negatieve effecten te voorkomen. Het college is bang dat bewoners verward worden door het samen spel an normen, gemiddelden en streefwaarden. Ik denk dat bewoners dan wel onderschat worden. De geschetste nadelen zijn onzes inziens kleiner dan de voordelen. Kort gezegd, het voordeel dat de natuur een prioritaire plaats krijgt in een stad waar bomenkap en verstening zienderogen toeneemt.