Home » Conferentie Bufferzones

Conferentie Bufferzones

“Op de bres voor de Haagse (Rijks)bufferzones”

Aanleiding
De open groene ruimte tussen grote steden staat in de Randstad onder grote druk. Het kabinet Rutte constateert in de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’  dat de stedelijke regio”s in dit gebied de komende decennia verder zullen blijven groeien. 
Onder het motto “Nederland heeft ruimte nodig”  geeft het kabinet ruim baan aan burgers en bedrijven voor initiatief en ontwikkeling. Het Rijk laat de regie hierbij grotendeels over aan lagere overheden zoals provincie en gemeentes.
De bescherming van de Rijksbufferzones was decennia lang een effectief planologisch instrument om de groene open ruimte tussen stedelijke agglomeraties in de Randstad te behouden. Daar komt nu een einde aan.
De AVN maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de natuur van het landelijk gebied rond Den Haag.

Doel
Onder het motto “Op de bres voor de Haagse bufferzones” richt de conferentie zich op het landelijk gebied, dat nu nog wordt beschermd door de Rijksbufferzone Midden-Delfland (tussen Den Haag en Rotterdam) en de Rijksbufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer. Tijdens de conferentie wil de AVN de dialoog starten tussen bestuurders en beleidsmakers van overheden en natuurbeheerorganisaties, vertegenwoordigers van  de agrarische sector en de recreatie, en andere belanghebbenden. Het doel  is om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over bestemming, inrichting, gebruik en beheer van het landelijk gebied in Zuid-Holland.

Uitwerking
Voorafgaand aan de conferentie zijn tijdens twee workshops met deskundigen over verschillende thema”s een aantal standpunten voorbereid. Op 10 mei 2012 zullen die standpunten in groepen worden bediscussieerd. De discussie wordt voorafgegaan door een drietal sprekers die de thema’s vanuit hun deskundigheid in beeld brengen.

Thema”s die aan de orde komen zijn ondermeer:

  • hoe kan de open ruimte nog worden gevrijwaard van oprukkende verstedelijking?
  • de toekomst van de agrarische sector: schaalvergroting of diversificatie?
  • grotere betrokkenheid van de stedelijke bevolking door nieuwe vormen van samenwerking?
  • natuurbeheerders en agrarische natuurverenigingen: hoe de krachten te bundelen?
  • openluchtrecreatie: wat heeft het landelijk gebied te bieden, wat is de rol van stadsranden?
  • beschikbare financieringsinstrumenten: worden alle mogelijkheden al benut?
  • hoe de ecologische relaties tussen duinen (Natura2000-gebied) en het Groene Hart te behouden?

Hier treft u het programma van de conferentie

Hier treft u het complete programmaboekje